Saturday, May 18, 2024

ၶေႃႈယိုၼ်ႈ “ယႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းတႃႇငႃးသိုၵ်း” ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ

Must read

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈယိုၼ်ႈ “ယႃႇႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းၶျေႃးငႃးသိုၵ်း” ၶွင်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မေႊ၊ လွင်ႈယႃႇႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ငႃးသိုၵ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉဢဝ်သေ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လႄႈဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်းဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

“ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ- ထုၵ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တိၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇၶျေႃး သူင်ႇတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းလဵဝ်။ မၢႆထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်း။ ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ သိုၵ်းမိူင်းလႂ်ၵေႃႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်း ယဝ်ႉ။  ပေႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းသၽႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ”-  ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၼႆႉ ဢမ်းၼၢတ်ႈသုင်သုတ်းၼႂ်းသၽႃး၊ တႃႇတေဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈမၼ်းမူတ်း ၊ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းၼႆသေ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ဢုပ်ႇၵူၺ်း။ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သၽႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇသေ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ်သိုၵ်းယူႇ။ ၼႆႉဢမ်ႇၵိုင်ႇလီ ပဵၼ်သေဢိတ်း – ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 3 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းဢဝ်လုင်းပႃႉၵျေႃႇသူင်ႇတၢင်း။ သမ်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းတဢင်းႁၢင်ႈ – ၾင်ဝႆႉ။ လုင်းပႃႉၵျေႃႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇတီႈၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၵေႃႈမီး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ုၸွႆႈၵေႈ လိတ်ႈပၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇၸင်ႇလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉယိုၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး တႃႇၼမ်းဢုပ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆမီႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈႁၢပ်ႇၶေႃးၼႂ်းသၽႃး – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS၊ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA၊ လႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၽွင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင် ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ၊ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽ်ႂႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ တိၼ်မိုဝ်းပုတ်းၶၢတ်ႇ ၊ ထိုင်တၢႆၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း