Saturday, May 25, 2024

ပလိၵ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼေၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်လဵပ်ႈဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လႆႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ လႆႈထဵင်မေႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၼေၵၢင်ၸႂ်တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈၼၢင်း ပၢင်လူင်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၢၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼေၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈ ႁႅမ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉမီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်လႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။  ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီၵူဝ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တႄႉဢၼ်မၢၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်ပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသေ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇလီ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၶႃႈဢေႃႈ”  ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼေၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယိပ်းပၢႆႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇ တပ်ႉမတေႃႇမိူၵ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း”  “ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်။

ၼၢင်းလႃႉယီႇ ၾၢႆႇ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ    -“ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼင်ႇႁိုင် ပိူင်ပဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈမီးထႅင်ႈ ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း။ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဢီးလူ ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလၢႆလၢႆ ပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း။” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း  တႃႇလုင်းသု ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ၊ ပႃႈသႂ် မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီးၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၽူႈၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽွင်းတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပၼ်ငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇ ၵျၢတ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၸွႆႈထႅမ်ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈ၊ ယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ။ ယွၼ်းၼွမ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ  တူဝ်ၽွင်းတႅၼ်း ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ  လႆႈၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃထိုင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းတူၵ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ   ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈၼႆ။

 “ မိူဝ်ႈတႄႇတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶႆႈႁၢမ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ယူႇၶႃႈ”- ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁွတ်ႈထိုင်ၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမႃးႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ လႄႈလႆႈထဵင်မေႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်။

ၼၢင်းလႃႉယီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ တႃႇ 19 ဢိူင်ႇ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5000 ၵူၺ်းၼႆဝႃႇ။ ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈသွင်ပုၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈလႄႈ ၼႆသေ ၶဝ်မႃးႁၢမ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေပလိၵ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၵၢင်ဝဵင်း ၵႂႃႇထိုင်တႃႈမုင်ႈ ယူႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၽွၼ်းတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 4 ၵေႃႉလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေတုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉတီႈ NRPC ၊ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ လုမ်းၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈထတ်းသၢင် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယူႇၶႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ႁၢင်ႈပၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလုတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸင်ႇလႆႈ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း