Saturday, May 18, 2024

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇ ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ႁဵတ်းယူႇလႄႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈၵပ်းသၢၼ်ပိၼ်ပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႄႈလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမႃးပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်။
ဝၼ်းတီႈ 27/05/2018 ၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႈၸုမ်း 5 ၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်းထတ်းသၢင် လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ လူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဢၼ်တေပဵၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး ႁႂ်ႈတၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၵေႃႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ် ၽိတ်းပိူင်ႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ထတ်းသၢင်ထိုင်လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေတႃႉ မိူဝ်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးယူႇ တႃႇသေႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း လၵ်းလၵ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ တၵ်းထုၵ်ႇလီလႆႈဝႄႈလွင်ႈၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢမ်ႇဝႃႈတွၼ်ႈလႂ်တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ်။ လိူဝ်သေဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းတင်း 5 ၸုမ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ငိုၼ်းတွင်းၶဝ်ႈပႃဢႃးႁၢရ်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵေႃႉသိုၵ်းယူႇၵူႈလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်သူၼ်ႇၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ လၢႆၾၢႆႇၶဝ်ႈၸႂ်ႁၼ်ဝႃႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ယူႇၾၢႆႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်းၸီႉၸႅင်ႈထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇပုၼ်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈၼင်ႇၼၼ်။

တီႈတႄႉမၼ်းၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းတေၸၢင်ႈၵပ်းသၢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈလႄႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် မီးဢဵၼ်း ဢၢၼ်းလၵ်းၼမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈပဵၼ်တႃတႆးတင်းသဵင်ႈ ယိူင်ႈငၢႆးမိူၼ်သၽႃး တႃႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈမႃးလႅၵ်ႇပိၼ်ႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ပၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉတၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ယုၵ်ႉယွင်ႈဢူဢၢႆမုၼ်ငဝ်းၼႃႈတႃၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၼ် ဢမ်ႇယႃႉယုင်ႈၵဝ်းသႄႇမႄႇသူၼ်း ဢမ်ႇၶႃႉ ၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင် ဢမ်ႇသႄႉဢမ်ႇၼႄး ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႄႈၿူၵ်ၵလ (သူၼ်ႇတူဝ်) ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈပႃႇတီႇၸုမ်းလႂ်လႄႈမီး လၵ်းၼမ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်းႁူမ်ႈပဵၼ်လၵ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ႁူမ်ႈတင်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။

လၵ်းလၵ်းလူင်မၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈတီႈၵၢၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ။ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး 1.ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 2.ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ 3. ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ၊ 4. ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ 5. ၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း