ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

0
182

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ လီတီႈၼၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈ ႁူႉ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယွၼ်ႉၽႂ်လႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼၢၼ်းပဵၼ်ၼၢၼ်းမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ႁီးၵေႃႈ ၼိူင်ႈၾၼ်ၼိူင်ႈၵႆ၊ ၼိူင်ႈလမ်းၼိူင်ႈဝႆ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈလႃႇ?

Photo Credit to CSSU -ၽူႈၼမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး

​ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၼႂ်းၵႂၢမ်းတႆး ပေႃးမီးဝႆႉ- ယၢႆႈၵၼ်ႁႅင်းယွမ်း၊ ႁွမ်းၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ၊ ဝူဝ်း ၽၢတ်ႇၽုင် ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵမ်တဵမ်ပိုၼ်ႁၢၵ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်လႅမ်ႈလဵဝ် ႁၢၵ်းငၢႆႈ၊ ႁဝ်းပဵင်းၶႃ ႁႃးပဵင်းၶဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵင်းတႃတိၼ်၊ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း၊ ၽိုၼ်းလုၼ်ႈ လဵဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝႃး ၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယဝ်ႉ။

ပေႃးတေၼပ်ႉၸွမ်းၸုမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵေႃႈ တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ဢွၼ်တင်ႈမႃး ၵူႊသိုပ်ႇသိုပ်ႇ၊ ၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA)ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ တပ်ႉၵဵင်းတုင်၊ တပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA)၊ သိုပ်ႇသေတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း(SUA)ဝႃႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး(SURA)ဝႃႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA)ဝႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA)ဝႃႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆး(SSPC)ဝႃႇ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး(SSJAC)ဝႃႇ၊ ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)ဝႃႇ။

ပေႃးတေတူၺ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈ- ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ဝႃႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(TYO)ဝႃႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး(Shan-CBOs) ဝႃႇ၊ ၵေႃတႆးဝႃႇ၊ ဢဝ်ၸုမ်း ၼၢင်းယိင်းဝႃႈၵေႃႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN)ဝႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼပ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶိုတ်း၊ ဝူၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလမ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵူႊၸုမ်းၼႆ ၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈၶႃႈ။

​ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပူတ်းပွႆႇၸွႆႈၵႅတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈသေ ၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၼမ်လၢႆတၢၼ်ႇၼၢႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႆႇပဵၼ်၊ ၵၢၼ်ပူတ်းပွႆႇၸွႆႈၵႅတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႆႇထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉပႆႇပႃႈဝၢင်းၸႂ်လႆႈ၊ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇ ၶႃႇရႁၢၼ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉၵႆသေၵႆယူႇႁိုဝ်ၼႆ ပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉ ၶူၼ်ႉဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ယဵၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP/SSA
Photo by – SHAN/ သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈတူၺ်းၵႆ တူၺ်းဢဝ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ တေ လႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယူႇ။ တႃႇၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ပေႃးယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၸိုင် လွင်ႈႁၼ်လီၵၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ တႃႇ တေမီးလႆႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း တႅၵ်ႇလႅင်းတေႃႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈသိူင်ႇလပ်ႉ။ ပေႃးမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိူင်ႇလပ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇ မီးလွင်ႈငမ်းငဝ်းထၢင်ႇပိူင်ႈၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇ လႅင်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄၼႂ်းထူပ်းမိုဝ်း၊ လၢတ်ႈသင်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇလိင်ႉလႅၼ်တေႃႇၵၼ်၊ မီးလွင်ႈသိုဝ်ႈသႂ်၊ ပူင်ႇသႂ် ၸေႇၸေႇမၼ်ႈ မၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းၼႄၼႂ်းထူပ်းမိုဝ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်လီၵၼ်ၵေႃႈ တေၸေႇမၼ်ႈၶၢဝ်းႁိုင်၊ တေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ငမ်းငဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ် ၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ လွင်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵိုမ်းၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA
Photo by – RCSS/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

ဢဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းပဵၼ်တူဝ်ယင်ႇသေ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း၊ မိူင်း တေႃႇမိူင်းၵေႃႈ တေမိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်းယူႇ။ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်တင်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်း၊ လွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇယုမ်ႇယမ်ႁၼ်လီၵၼ်၊ ပိၼ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်၊ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပူၼ်ႉၶိုၼ်းပႃႈလင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ ႁၼ်ၸႅင်ႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ၸုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယူႇၼႆ ႁဝ်းၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇထဵင်လႆႈသႄႈ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိူင်ႈ ယွၼ်ႉသၽေႃးတြႃးၶေႃႈၸီႉၼႄတၢင်းၵၢၼ်သႂၢင်းၸႂ်ပၢႆးမိူင်း ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ႁၼ်ဝင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂင်တၢင်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းဝူၼ်ႉၶိုပ်ႈထတ်းသၢင် ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး တၢင်းႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇၵၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းလုမ်းလုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်သၽေႃး တြႃးပၢႆးဝူၼ်ႉပၢႆးမိူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ် ပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်လႄႈဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းယုမ်ႇယမ်ပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယူႇ။

​ပိူင်ၼိူင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢိုပ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ လႆႈၶၢမ်ႇပိၵ်ႉႁူပိၵ်ႉတႃမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ႁီးလႄႈ ပွႆႇဝႃႈလႆႈမႃးထူပ်းၺႃးၵၢပ်ႈပၢၼ်မီႇတီႇယႃႇ(ၵၢင်ႁၢဝ်)မႃးၵေႃႈ မိူၼ်တၢင်းၵူၼ်းတႃႇၸဵပ်း လႆႈမႃးႁၼ်သၢႆလႅင်းမၢပ်ႈႁိူဝ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉထတ်းႁၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တႃၽိူဝ်ႈ တႃမူဝ်းလူမ်းတၢင်းလႂ်ထူဝ်းႁႅင်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ပိဝ်ဝႆၵႂႃႇၸွမ်း၊ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ၊ ဢမ်ႇထတ်းသၢင်လႆႈ လွင်ႈလႂ်ၸႂ်ႈတေႉ၊ လွင်ႈလႂ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတေႉၼၼ်ႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဢဝ်ပဵၼ်ပိူင်တၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉယိုင်။

သိုၵ်းႁၢၼ်(SSPP/SSA) Photo (Internet)

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈယူပ်ႈယွမ်းတၢင်းႁူႉၵူၼ်းတင်းလၢႆ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉမႃးဝၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇၶဝ် ၽၢမ်းလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸူဝ်း ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶဝ်ႈလုၵ်းၶဝ်ႈလဝ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်မီႇတႃႇယႃႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ သေႃႇသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵိူင်းတၢင်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵိူင်းတၢင်းၸုမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း ၶႂ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွင်ႇဢွႆႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်ႇပင်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းယၢမ်ႈၵႅၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း၊ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း၊ မိူင်းတေႃႇမိူင်း ပႅင်းၸင်းၵၼ်၊ ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၵၼ်၊ ၶႂ်ႈ ယိုဝ်းၶႂ်ႈၾၼ်းၵၼ်ယူႇဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းသေႃႇသူၼ်းယႃႉလွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶွင်ၵေႃႉၶူင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၽၢႆႇၵွင်ႉသိုပ်ႇႁဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶွင် Facebook ၶဝ် ပေႃးလႆႈဝႆႉၸုမ်းပႂ်ႉထတ်းထွင် ၽႂ်ၵေႃႉလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသေႉၼေးပႅင်းၸင်း Hate Speech ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ မၢႆၵွင်ႉ(Account)ၼၼ်ႉမႃးၼႄသၢၵ်ႈသေႇလၵ်း ထၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢိုပ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသၢႆလႅင်းမီႇတီႇယႃႇ ၼၼ်ႉလူး တေၶၢမ်ႇလႆႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်ၼႆႉသေ သေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း တေႃႇၵူၼ်း၊ မိူင်းတေႃႇမိူင်းႁဝ်းၸင်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈမွၵ်ႈၵႃႊႁိုဝ်?

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႊၵေႃႈၵူႊၵေႃႉ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁၼ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈတႆး ႁဝ်းပေႃးၶိုၼ်းပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်ၵမ်း ၼႃႈၵီႈတႃသႂ်၊ သႂ်ႇၶဵၼ်းႁူဝ်တႆးၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး လႅင်ႈဢူၵ်း၊ တင်ႈ ႁူဝ်မႃႇလႆႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်မႅၵ်းမႅၵ်း၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႊၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃၽႃႇၵၢင်၊ ဝၢင်းၶိုင်ႈတေႉ တေဝူၼ်ႉႁၼ် ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉယူႇသႄႈ။

Photo- Internet

​​ၶေႃႈလူပ်းတေႉ ဢိင်ၼိူဝ်လႆႈတင်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈ ယႃႇပေႁဵတ်းၵူၼ်းၽႃၶၢင်ႈ၊ ၼွင်ႇဢွႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸင်ႉၸိူဝ်ႈၸွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ သေၵမ်း၊ ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ“ႁူၺ်ႇတႃ”ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁဝ်းၶဝ်ၽိုၵ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း မေႃၸွႆႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸဵဝ်းၶွႆႈပဵၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈမီးၶႂ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်းၼႆ ယူႇတီႈၵေႃႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸဵဝ်းပဵၼ်မႃး သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၵေႃႉၼိူင်ႈသေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ယႂ်ႇယႂ်ႇ ၼမ်ၼမ်ယူႇဢေႃႈ။ မႂ်ႇသုင်တင်း သဵင်ႈၶႃႈ။

သၢမ်မုင်ႈ

(February 5, 2020)


eastern_breeze
SHARE