ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢၢင်ႇ တင်း ဢိူင်ႇလၢဝ်ၶုၼ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵၢင် ဢိူင်ႇၼွင်ဢၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇထိုင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉ၊ ၾႆး၊ ၶူဝ်လႄႈ လွင်ႈတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 23 ႁုပ်ႈဢဝ်ဝႆႉ တႃႇ 57 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇယွၼ်းမႃးတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼမ်ႉ ၾႆး ၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၢင် တၢင်ႇယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 23 ယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉဢမ်ႇထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်း မိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼမ်ႉ၊ ၾႆးလႄႈ ၶူဝ်တႄႉ တေယူႇတီႈငိုၼ်းၵွင်တိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းပီၼႃႈ။ တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ် တွၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေ ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်း ၶလရ 23 သီႇပေႃႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ပႆႇထိုင်မိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၶႆႈႁႃ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 23 သီႇပေႃႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1992 တင်းမူတ်း 57.29 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈၶွင် 8 ၸဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ မွပ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇ လၢဝ်ၶုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here