Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

SHRF တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၾၢႆမိူင်းလၢဝ်းၵူၼ်ႇ လီပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်တႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆမိူင်းတႆး

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၾၢႆလူင်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၵူၼ်ႇပင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ သူၼ်၊ ႁႆႈ၊ ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁၢႆဝႆႉၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၊ ႁၼ်တူဝ်တၢႆၼပ်ႉသိပ်းၼၼ်ႉ လီပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်တႃႇၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 25/07/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ - ၾၢႆလူင်သေႊပဵၼ်ႊ - သေႊ  ၼမ်ႉၼွႆႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ မီးၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းၸမ်ႊပႃႊသၵ်ႊလႄႈ...

ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တွႆႇၾၢင်ႉႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်တူၺ်းလူထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၶွင်

ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်သတ်း၊ ပႃႇထိူၼ်ႇလုမ်ႈၽႃႉ WWF ပၼ်ၾၢင်ႉ ထႆး၊ လၢဝ်း၊ မၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ၊ ဝႅတ်ႊၼၢမ်ႊ ႁႂ်ႈၸွႆႈတူၺ်းထိုင်ၼမ်ႉၶွင်လႆလတ်း ၊ ယွၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ပႃႇမႆႉလႄႈတူဝ်သတ်းၸၢင်ႈမူၺ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/07/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်သတ်း၊ ပႃႇထိူၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ World...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼမ်ႉမေႃႇၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ႁေႃၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၶဵတ်ႉလႃး၊ တူၼ်ႈမႆႉၵမ်ႉၵေႃႇလႄႈ တူၼ်ႈမွၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆမဵဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသၢႆလႅင်း...

7 ဝၼ်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶ တူင်ႉတိုၼ်ႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်းပႃးၸဵမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS , SSPP...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီးႁွႆးဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉလိၼ် ယွၼ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁႅင်း 4.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး လၢင်းၶိူဝ်း၊ လွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉလိၼ်မီးႁွႆးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:41 မူင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈတၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။ သၼ်ႇယွၼ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်လမ်၊...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉလႄႈၸုမ်း ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ လွင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ 

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ / ယိင်းၸၢမ်ၽူၺ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ  ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Green Lotus၊ CMN၊ Hydroques၊ Banyan Green Service 4 ၸုမ်းႁူမ်ႈ ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးသပ်းလႅင်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မသႅၼ်ဝီ ၵူတ်ႉၶၢႆႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ သႅၼ်ဝီဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈတိၼ်လွႆပုမ်ႇၶဝ်ႈ တိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး   ပွတ်းႁွင်ႇ။ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇၼၼ်ႉမီးမိူၼ်ၼင်ႇ မႆႉသၵ်း၊ မႆႉၶဵတ်ႉလႃး၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မူႇၸေႊ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ပၢင်ႇ သၢႆးလႄႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၽွမ်ႉၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁၼ်ထိုင်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁႂ်ႈလႆႈယူႇသႃႇၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇ သူင်ႇထိုင်ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဢေႇမၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈ။ တူၼ်ႈမႆႉသင်ၵေႃႈလႆႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်ႁူမ်ႈလႄႈ ၽွၼ်းလီမိူဝ်း ၼႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတီႈၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇ ပႂ်ႉပႃးသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉသၵ်း၊ မႆႉယူႇၵလိတ်ႉ၊ မႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇ 122 တူၼ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽုၵ်ႇ 32 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးဢုတ်ႉ ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃး တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း ၵူတ်ႉလူင် S ၵူၺ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူတ်ႉၵႃး 500 ပၢႆ လႆႈၵိုတ်းၶမ်တၢင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း တၢင်းငွၵ်း S ၵူၺ်ႉ (သူႉၶိၼ်းတႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်တၢင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ တင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ တီႈ...

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈယဝ်ႉ 4 ပွၵ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး လူႉၵွႆသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တင်း 11 ပွၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆတီႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ဢိူင်ႇၸွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆ ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ)...

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆးဝၼ်း တေႃႈထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢင်တီႈၼမ်ႉပႆႇယွမ်းလူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း