Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 လႆႈပၢႆႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ၊ မႄႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး။ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 124 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢီႇၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးယဵၼ်ႇ...

ထုင်ႉမိူင်းၸီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ၼႃးလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸီး၊ ၼမ်ႉၶင်းလႆလူင်းၸူးၼမ်ႉၼိမ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶူဝ်တိုင်း ယၢဝ်းဢၼ် ပဵၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈၸူးဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼၼ်ႉလူႉၵွႆ ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉၸီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်း    မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ၸၢႆးၶႂၼ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းတူၼ် ထူမ်ႈပႃးႁႆႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆၼမ်

ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁိမ်း 20 လင် လႄႈတူင်ႈၼႃးလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈၼႃးလူႉတၢႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 မႄႈၼမ်ႉတူၼ် တင်း မႄႈၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ လႆႈလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွတ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ ယဵၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလႄႈ ပွၵ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 2

ၾူၼ်တူၵ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉလႄႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႁႅင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်း 70 လင် တိုၵ်ႉၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆး၊ ပွၵ်ႉတႆး မႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶုတ်းဝႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်တူၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 24 ဝၢၼ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/08/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈတဝ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 24 ဝၢၼ်ႈ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 70 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:30 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈ၊ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးလႄႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းတုမ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ...

ၽူႈတႅၼ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈ။ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တီႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇတႄႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းတုမ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉလႅဝ်ၵွႆ ပဵၼ်ၵူမ်ႇ၊...

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ  

မႄႈၼမ်ႉငႃႉ မိူင်းသူႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4-8-2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉငႃႉလႆလတ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉ ၾင်ႇသေလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 3 လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး ဢိၵ်ႇဝၢၼ်ႈၽယႄးၶိၼ်း ႁိမ်းပၢင်ႇၸွႆး။ ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတူႈၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/07/2018 ထိုင် 01/08/2018 ၼႆႉမႃး ၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ ၶမ်းတိူၼ်း၊ ၵွင်းႁေႃ၊ တႅင်ႇယႅၵ်ႇ၊ မိူင်းလီ၊...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ31/7/2018 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိပ်းပၢႆသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၼမ်ႉၵိၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သၢမ်သႅၼ်ပျႃး- ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်။...

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉဢီႇၼၢႆး ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/07/2018 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/08/2018 ၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးလႅင်းဢီႇၼၢႆး...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ လိၼ်ယၢတ်ႇတဵင်ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း မိူင်းၵူၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း တၢႆ3 ၵေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင် မိူင်းၵူၵ်း တင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႃးတင်းၵူၼ်း ႁေႃႈလွင်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်း ႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈပႆႇႁၼ်

ၵႃးတင်းၵူၼ်းႁေႃႈ ၺႃးၼမ်ႉၼွင်းတွင်ႈလေႃႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ႁႃတူဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႆႇထူပ်းႁၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်လႆလတ်း ဝၢၼ်ႈသူႈ/ၶူဝ်လွင်း ဢၼ် မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၼွင်းလႆႁႅင်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း