ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼမ်ႉမေႃႇၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ႁေႃၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၶဵတ်ႉလႃး၊ တူၼ်ႈမႆႉၵမ်ႉၵေႃႇလႄႈ တူၼ်ႈမွၵ်ႇ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆမဵဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢိူင်ႇသိပ်းၵဝ်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ 1) ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ၸုင်သၢၼ်မိုဝ်း ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ 2) ထိူၼ်ႇပႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈလီ မီးၵႃႈၶၼ်။ 3) ဢွင်ႇတီႈပိုၼ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်လိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈပွင်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈယုမ်း/ ၽဵဝ်ႈယွမ်ႇ လုမ်းလႃးၶိုၼ်း တူၼ်ႈမွၵ်ႇ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉႁိမ်းထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃပႃႇထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလႄႈ မေႃ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပႃႇထိူၼ်ႇပႃႇၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (မၢၼ်ႈ ၶမ်း)၊ ႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ (1)လႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈမၢၼ်ႈၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တင်းမူတ်း တူၼ်ႉမႆႉဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႂႃႇမီး 500 တူၼ်ႈပၢႆ ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် 15 ၸုမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 150 ၵေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃၵုမ်းထိင်းပႃႇမႆႉလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here