Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆလၢႆဝဵင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉတူၼ်းမႆႉလူင် သဝ်ၾႆးႁၵ်း ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်းတေႃႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5:45 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းလူင်...

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ သွင်ၾင်ႇတႆး – ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး တင်း မႄႈသၢႆ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်တင်း သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼမ်ႉၶွင်

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ 5 ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵိၼ်ယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တႃႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၵင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်...

ၼမ်ႉႁႅၼ်ၵေးသီး ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း

မႄႈၼမ်ႉႁႅၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ ၼွင်းၶဝ်ႈၵႄးၼမ်ႉႁႅၼ်လူၼ်ႉ ၾင်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇၵေးသီးသေဢမ်ႇၵႃး ထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ ၵၢတ်ႇ...

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 လႆႈပၢႆႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ၊ မႄႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး။ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 124 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢီႇၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးယဵၼ်ႇ...

ထုင်ႉမိူင်းၸီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ၼႃးလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸီး၊ ၼမ်ႉၶင်းလႆလူင်းၸူးၼမ်ႉၼိမ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶူဝ်တိုင်း ယၢဝ်းဢၼ် ပဵၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈၸူးဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼၼ်ႉလူႉၵွႆ ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉၸီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်း    မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ၸၢႆးၶႂၼ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းတူၼ် ထူမ်ႈပႃးႁႆႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆၼမ်

ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁိမ်း 20 လင် လႄႈတူင်ႈၼႃးလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈၼႃးလူႉတၢႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 မႄႈၼမ်ႉတူၼ် တင်း မႄႈၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ လႆႈလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွတ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ ယဵၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလႄႈ ပွၵ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 2

ၾူၼ်တူၵ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉလႄႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈႁၢဝ်ႁႅင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်း 70 လင် တိုၵ်ႉၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆး၊ ပွၵ်ႉတႆး မႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶုတ်းဝႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်တူၼ်ႈ ပိူဝ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 24 ဝၢၼ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/08/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈတဝ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 24 ဝၢၼ်ႈ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 70 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:30 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသွၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈ၊ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးလႄႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းတုမ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ...

ၽူႈတႅၼ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈ။ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တီႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇတႄႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းတုမ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 60 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉလႅဝ်ၵွႆ ပဵၼ်ၵူမ်ႇ၊...

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ  

မႄႈၼမ်ႉငႃႉ မိူင်းသူႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4-8-2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉငႃႉလႆလတ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉ ၾင်ႇသေလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 3 လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး ဢိၵ်ႇဝၢၼ်ႈၽယႄးၶိၼ်း ႁိမ်းပၢင်ႇၸွႆး။ ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတူႈၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ မွၵ်ႈ 800 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/07/2018 ထိုင် 01/08/2018 ၼႆႉမႃး ၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ ၶမ်းတိူၼ်း၊ ၵွင်းႁေႃ၊ တႅင်ႇယႅၵ်ႇ၊ မိူင်းလီ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း