ၸုမ်းႁၵ့်မႄႈၼမ့် ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0

ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈမႄႈၼမ့်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆ့ၸႃ့ယွၼ့်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ့်တဵင်းလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့် တီႈတေ လႆႈႁပ့်ၽွၼ်းပၢင်ႈ။

Photo by SHAN/ ၸုမ်းႁၵ့်မႄႈၼမ့် ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 20/12/2018 ၸုမ်းႁၵ့်သႃမႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၵဝ့်ငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လႄႈၸၼ့်ၸွမ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွၼ်းတုမ့်ယွၼ်ႈၵၢၼ်   သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ့်တဵင်းလႄႈ ၼမ့်တူၵ်းတၢတ်ႇၵဵင်းတွင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ့်ၽွၼ်းတုမ့် ယွၼ်ႈၸိူင့်ႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းထႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ့်ထွမ်ႇ 30 ပၢႆ။

Photo by SHAN/ ၸုမ်းႁၵ့်မႄႈၼမ့် ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈႁပ့်ႁူ့ႁၼ်ထိုင် တၢင်းယၢပ်ႇလိူတ်ႇမႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်တေယႃ့ သၽႃႇဝတၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ တေလႆႈႁူပ့်ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆလူင်ၸိူဝ်း ၼႆ့ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇဢၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ“လုၵ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလိူတ်ႇမႆႈလၢႆႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ႁႅင်ႈႁႅတ်ႇ” ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၶူၼ်ႉဢွၵ်ႇသေ ထတ်းသၢင်ၼႄပၼ်ႁႃ ယုင်ႈယၢင်ႈ ယွၼ်ႉၾၢႆၼိူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸီႉၸႅင်ႈၼႄ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းပီ 1996-1998 ဢၼ်ပႃးၸွမ်းလွင်ႈ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လိုပ်ႈႁေႃႈႁႂ်ႈႁၢမ်းႁိူၼ်း ယေးၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းပၢၵ်ႈတၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၶဝ်လႄႈ သၢင်ႈၾၢႆ ။

သၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းတင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼမ် မီးပိုၼ်းၶိုၵ်ႉၶၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဝႆႉတႃႇပီႈ ၼွင်ႉတႆး။ ၵွင်းမူး ၵဝ်ႇၵႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းမီးၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတင်းသွင်ဢၼ်သေ ၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵိူတ်ႇ ၸိူင်းတၢင်းႁၵ်ႉတႆး “ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ(ဢူးပဵမ်ႇ)” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းႁူမ်ႈပုၼ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ မႄႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉပဵၼ်    ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ၵျိူဝ်ႊမၼီႊ၊ ၼေႃႊဝူၺ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႊလႄႈၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here