ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

0

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

Photo by Sai Khur Tai/ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၊ ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၶူဝ်း ၶိုၼ်ႈတီႈသုင် လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢႆမၢတ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းထပ်း ၵၼ်လၢႆဝၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၶႅၼ်းတူၵ်းႁႅင်းၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ် ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉ ၶူဝ်း တေႃႉလဵင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈဝႆႉတီႈသုင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈထူမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢႆမၢတ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်းၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ရူတ်ႉ ၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉတဵင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်း ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵူတ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ဢုၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်သၼွင်း၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇပိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ – ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here