Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ 26 မိၼိတ်ႉ 2 ၸၵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 36 လၵ်း။...

ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆးဝႃႈ လပၸ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းယႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉသူင်ႇမႆႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ ယႃႉလူႉသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2019 ဢိင်ၼိူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ (ဢၼုၺၢတ်ႈ) ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇ တီႈၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇသေ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်း ယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း ၾႃႉၽႃႇသဵင်လင်ၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈဝႃးပူဝ်းၵုင်း ဢိူင်ႇၼူၵ်ႉၵလေး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လၢႆ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵၢၼ်း၊ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ...

မၢႆတွင်း “ဝၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ” သေ ၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 600 တူၼ်ႈပၢႆ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉသေ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး 600 တူၼ်ႈပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁၵ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတီး FOF CSR (Innlay)၊ ၸုမ်း Our Lovely World လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း  ၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်  သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 5 ၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် (ႁိၼ်မိူဝ်ႊပိူဝ်ႊရ်) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉသူင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/6/2019။ ပဵၼ်ၸုမ်းပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊  ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်သေ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်...

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တႆး – ထႆး ဢၼ်ႁႅင်ႈလႅင်ႉလိူဝ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးၾူၼ်တူၵ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ႁႅင်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မီးၼမ်ႉလႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶၢမ်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း (မိူင်းထႆး - မိူင်းတႆး) ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢုတုမႆႈႁႅင်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်း ယဝ်ႉလႄႈၶိုၼ်းမီး ၼမ်ႉလႆမိူၼ် ၵဝ်ႇယဝ်ႉ...

ပီၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ႁႅင်းႁႅတ်းလိူဝ်ၵူႈပီ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းထႆး ႁႅင်ႈယွမ်းလူင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး တပ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၵႅတ်ႇၶဝ်ႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး မႆႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လႆလူင်းၼႂ်းၵႄႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ၼၼ်ႉ ႁႅင်ႈယွမ်းလူင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉလႆ...

လူမ်းလႅင်ႉ ၾၼီႊ ၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈၾင်ႇမိူင်းၵလႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ မီးသိပ်းပၢႆ

လူမ်းလႅင်ႉသႅၼ်းယႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလူမ်းလႅင်ႉ ၾၼီႊ ( Cyclone Fani)လုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆ ပင်ႊၵလႃႊ (Bay of Bangal) ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ မီးၵူၼ်းလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ယူႇၽွင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ သူင်ႇၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆလဵၵ်ႉဢႄႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ လူမ်းလႅင်ႉ ၾၼီႊၼႆႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼႆႉ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈၸဵမ်ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးဝႆၶိုတ်းတၼ်း။...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းႁႅင်း မီး 4.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 24 မိၼိတ်ႊ ပၢႆ 27 သၵၢၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ သုၼ်ၵၢင်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉသၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း 21 လၵ်း။ တၢင်းႁႅင်း...

ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်းမိူင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း 3000 ပၢႆၶၢင်ႉၶမ်တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တွၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် 18 ထဵဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25 /04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆပၢႆ ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်းမိူင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းတႃႇ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 မူင်းထိုင် 3 မူင်း။...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆလၢႆၸေႈမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆမီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆလၢႆၸေႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ။ ၶၢဝ်ႇ IRNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/4/2019 ဝႃႈ ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း၊ ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်း ၵူဝ်ႇလီသတၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၼ်ႇ ။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈပူင်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းဢီႇရၼ်ႇ  လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Teheran Times ဝႃႈ ဝၢၼ်ႈလႄႈဝဵင်း   1900 ပၢႆၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ။ ႁိူၼ်းယေးႁူင်းၸၢၵ်ႈ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်သိုဝ်ႇၼႃႇမိ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ်။ ႁႅင်း 6.1 ရိတ်ႉတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈတေပဵၼ်ၽေး သိုဝ်ႇၼႃႇမိ လႄႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2019 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉသမ်ႇမုတ်ႉတရႃႇ ၸေႈမိူင်း Nusa Tenggara ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ် Alor  ယၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 148 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ  မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ...

ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း မွင်းၾူၼ် ယွၼ်ႉမိူင်းမူဝ်းတိုၵ်ႉမူဝ်းမိုတ်းတၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မိူင်းမူဝ်း မိုတ်းတၼ် ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းတိုၵ်ႉႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းမွင်းၾူၼ်တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းမူဝ်းႁၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ႁႅင်းၼႃၵႂၼ်းၾုၼ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 500 AQIပၢႆ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၸတ်း ၵၢၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထိုင်တီႈလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလႄႈ ႁၵ်ႉသႃ ပၢႆးယူႇလီၵၼ်...

လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မိူင်းမူဝ်းႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႆ ၶေႃး ၸဵပ်း၊ တႃလႅင်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းမူဝ်း သုမ်ႇၵုမ်ႈ တင်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈပဵၼ်ၶေႃၸဵပ်း တႃသႅပ်ႇ ဢႆ ယွၼ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2019 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းမူဝ်း(လူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ်) ႁႅင်းၼႃ မီး 500 AQI ပၢႆ ႁႅင်းတီႈ သုတ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း