Wednesday, June 19, 2024

ပႃၾုင်တၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတၼ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်လႄႈ ၵျပၼ်ႊ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊမွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇ 6.7မႅၵ်ႉၼီႇၵျုတ်ႉ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊသ်

ငဝ်ႈသုၼ်လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ မီႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ပႂ်ႉ တူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ဢမ်ႇပဵၼ် သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇ မီးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီ 2023-2024 မႃးၼႆႉ တီႈၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵႆႉဝႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတင်ႈယူႇၼိူဝ်သၢႆၽႅၼ်ႇလိၼ်တႅၵ်ႇၼႅဝ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၵျပၼ်ႊ ယၢဝ်းလူင်းမႃးထိုင် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇမီး 7.6 မႅၵ်ႉၼီႊၵျုတ်ႉ။ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်၊ႁိူၼ်းယေးပင်းၵွႆတင်းၼမ် ၶၢဝ်ႇဢေႇဢႅပ်ႉၽီႇ လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်တေဝႆ 2 ဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 သမ်ႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း တီႈၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မီးပႃတၢႆၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်တူဝ် ၽူးမႃးၼိူဝ်ၽိဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမႃးသိမ်ႊ ၸေႊတွၼ်ႈ သႃႊလင်ႊၵႃႊၼီႊ ဢၼ်မီးတီႈၵုၼ် မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသေ ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇၾင်လိၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပၼ်ၼႆသေ ဢဝ်မိူဝ်းၵိၼ်- ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈဢိၼ်ႊသတႃႊၵရႅမ်ႊသေၶၢဝ်ႇ ဢေႇဢႅပ်ႉၽီႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်မီးၽေးသၽႃႇဝ သေလွင်ႈလွင်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇမိူၼ်မိူင်းၵျပၼ်ႊ။ တီႈၵျပၼ်ႊၵေႃႈ ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈတေပဵၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း 7.6 မႅၵ်ႊၼီႊၵျုတ်ႉ ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းႁႃႊၵူဝ်ႊတႃႊတေႇ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ႁွၵ်ႉၵၢႆႊတူဝ်ႊ မိူင်းၵျပၼ်ႊၼၼ်ႉ မီးပႃ သႃႊတိၼ်ႊ လႄႈပႃ မႅၵ်ႊၶိူဝ်ႊလႄးလ် ပႃၼမ်ႉလိုၵ်ႉတႂ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတၼ်ႊ တၢႆၽူးမႃးၼိူဝ်ၽိဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မီးလွင်ႉလူႉသုမ်းတၢႆႁၢႆၼမ် ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တိုၵ်ႉၸွႆႈၽဵဝ်ႈ ၊ၶူၼ်ႉႁႃၵူၼ်းတၢႆ/ႁၢႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈမူတ်း။

ၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈၽေးသၽႃႇဝမိူင်းၵျပၼ်ႊတႄႉဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ – ပိူင်ပဵၼ်ပႃတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉတၢႆပဵၼ်ၾုင်ၸိူင်ႉၼႆ- ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶၢတ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽွင်းၾုင်ပႃၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးယူႇၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇၺႃးသၢႆၼမ်ႉယဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးသၢႆၼမ်ႉဢၼ်မီးထၢတ်ႈၵွင်ႉငူၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸိၸမ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်ပႃၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၵိၼ်။ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းပႃး – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း