Thursday, March 23, 2023

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊ သင်ႇႁၢမ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်မီးဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်း ၾင်ႇမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း၊ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ဢၼ်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

“ဢၢႆမၼ်းမဵၼ်ၶႅမ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇဝဵင်း ၊ ၾၢႆႇႁၵ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇထတ်းတူၺ်း။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တီႈလိၼ်၊ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁူင်းငၢၼ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၺ်းၵႃႈတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ် ယဝ်ႉသေ ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် မီးဝတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၸိုင် တေၸၢင်ႈပိုတ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈ သၢပ်ႇမဵၼ်ယူႇ။ လႅပ်ႈတေသိုပ်ႇမဵၼ်ထႅင်ႈႁိုင်ယူႇၶႃႈ လႅပ်ႈပႆႇႁၢႆ ၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈဢၢႆမဵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈသၢပ်ႇမဵၼ်ယူႇဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမဵၼ်ယဝ်ႉတႄႉလႅပ်ႈတေၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ။ ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈဢၢႆမဵၼ်ၶႅမ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသၢႆ  ၶၢင်းပွင်ႉတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ။ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိပၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾင်ႇမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ပေႃးသုတ်ႇမႅၼ်ႈသႅဝ်ဢၢႆမဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ၼၼ်ႉမႃး ၸိုင် ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၵေႃႈ တွင်ႉၸၢင်ႈလူႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈတူၵ်း၊  ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵႂ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈၸၢင်ႈပဵၼ်ထိုင် တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇၵႂၼ်းထၢတ်ႈထၢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈလူင် လင်ႁိူၼ်း 800 လင်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢႆး လင်ႁိူၼ်း 300 လင် ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ၼၼ်ႉ တင်ႈဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ၊ တေႃႈၵႂၼ်းမၼ်းသုင်မွၵ်ႈ 100 ထတ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသင်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈယႃႇမီးၵႂၼ်းဢွၵ်ႇမဵၼ်ၸိုင် ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း