Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ    ထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈဢႆႊသ် မီးဝႆႉၼႂ်းထူင် 10 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်ၼၵ်း 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ (နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်း သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်း ယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း...

လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ – ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇမႃႈယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇလိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ...

သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ -တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ - တေမီးၸုမ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈၼွင်ဢုၵ်း (ဢရုၼူဝ်ႊထႆး) ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ...

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ တေမီးပႃးႁူဝ်ၶေႃႈ တိုၵ်းတေႃးၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်းယဝ်ႉ မီးပႃးလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ/ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတေမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ မီး 3 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ- 1.ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 470 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸတ်း    ႁဵတ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူဝ်လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇလႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ(WY) တီႈၼႂ်းထူင်မၼ်းၸၢႆး ၼႂ်း လင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ...

ပၢင်ထမ်းတြႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁေႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃးၸဵမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် တီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းယဵၼ်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 400 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "တီႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉလႄႈမီးပၢင်တိုၵ်း၊...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈယႃႈမဝ်း ၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း မႅၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 26 တင်း ပလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် တၢင်းၼၵ်း 21.2 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈၼၢင်းၼိမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉဝႃႈတေမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢဝ်း မႄႈသုၼ် ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiangmai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၸၢႆးထႆး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းတႆး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သေၶဝ်ႈသေႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၸၢႆးထဝတ်ႊၶျႆႊ ဢွမ်ႊသူမ်ႊၽူႊ ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ ၸိုင်ႈထႆးပၢႆႈၶဝ်ႈ သွၼ်ႉတူဝ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆး မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ လုမ်းတြႃးၸႄႈ တွၼ်ႈပထုမ်ႊ ထႃႊၼီႊလႄႈ လုမ်းတြႃးၸႄႈတွၼ်ႈ သီႊသၵဵတ်ႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼႆ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႉၵူတ်ႇထတ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈပၢင်...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းလုင်းလၢဝ်ႇယၢဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၽွင်းၵူၼ်းတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းတႆး – ၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ထႆးၾင်ႇမႄႈသၢႆ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ႈၸူးမႄႈသၢႆ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ/ယႃႈဢႆသ်ႊ 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၢႆ။ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆး 3-4 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႉတင်းထူင်ၸၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း