Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၵ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉၺွပ်း 10 ပၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးတီႉၺွပ်းႁွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း 10 ပၢႆ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယႃႈမႃႉ မီးၵိုၵ်းၵပ်းၶႃ 400 မဵတ်ႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈ မဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ဝၢင်းၽႅၼ်တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ - သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလုပ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၊ၶဝ်ႈ ၊ ၽၵ်း ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ...

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းၵူၼ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼမ်သေ ပႃးလႅဝ်းလမ်းၾၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျိၼ်ႊလၢဝ်ႊဢၢႆႊ ၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼမ်သေ လမ်းၾၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႇသျိၼ်ႇၵျူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၸုမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်တင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တီႉလႆႈယႃႈလမ် 900 ၸွႆႉပၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ လူတ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႇၾိၼ်ႇလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 920 ၸွႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2018 ဢိင်ၼိူဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်း ဝႃႈၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ် (ႁိုဝ်) ပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇ လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ။...

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယၢတ်ႇတူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ထိုင်မႃး ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လႆႈယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉသႂ်ႇၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းၼမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼ်ႂ်းမိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တင်းၼမ်လၢႆ တေတူၵ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 484 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2018 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃး ထူပ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တီႈၵဵင်းႁၢႆး 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းႁၢႆး တင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ2ၵေႃႉယိုတ်း လႆႈယႃႈမႃႉ 5 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် 70 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တပ်ႉပလိၵ်ႈၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းမၢႆ 5 ႁူႉၶၢဝ်ႇသေၵႂႃႇပႂ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉယႃႈဢႆႊသ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃဢႆႊသ်(ICE) တင်းၼၵ်း 103 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼွင်ၼူၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်တုင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း။ တီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် ဢၼ်သႂ်ႇမႃးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၼမ်ႉၼၵ်း မီး 103...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဝဵင်းႁႅင် လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တႆး တေႃႉယႃႈလုၵ်ႉမႄႈ တႅင် တေၶဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ။   ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၸၢႆးသၢႆလႅင်း လုင်းလဵၵ်ႉ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈတႅင်မႃး တေၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းသေထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇ 200 ပၢႆ။ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၶူးမေႃယႃလူင်ၶဝ်...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးယႃႈဢႆႊသ် 200 ၵီႊလူဝ်ႊ

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃး တူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးတေၶဝ်ႈၸူး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် (ၸၢႆး)...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ် မိူင်း ၵုတ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢႆႈမူၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈတီႈပုမ်လႄႈ မိုဝ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်တင်း လႃးႁူႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်ပွတ်းၼိူဝ်တင်း လႃးႁူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Komchadluek ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ သီၶၢဝ် တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ 47 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ 9,400,000 (9 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ် )...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း