Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈၵဵတ်ႉ ၵဵင်းႁၢႆး

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ် (ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ) ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူင်းပ လိၵ်ႈမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဢိူင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း သေထူပ်းႁၼ်ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ...

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၾိၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလူတ်းယွမ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်

ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈရႃႇၸဝတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ2017 ၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၾိၼ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူတ်းယွမ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 25 % ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၼႆႉဝႃႈ - ၸေႊရေႊမီႊ ၻၵ်ႊလၢတ်ႊ ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ် UNODC ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပႄႊသီႊ...

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ ႁိမ်းၸမ် 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 1 လၢၼ်ႉ 9 သႅၼ်မဵတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုၵ်းထႆးလႄႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၶၢဝ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်တေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸႃႊလေႃႊ ဢိူင်ႇမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး...

ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ...

ထႆးသွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈမႃႉမိူင်းတႆး သူင်ႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ၼၢင်းယိင်းထႆးတင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ဢဝ်ယႃႈမႃႉပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ သူင်ႇၶၢႆၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ထႆးၼၼ်ႉၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2017 ၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်း ၼၢင်းၽွၼ်း ဢႃယု 45 ပီလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၸၢႆးလေႉ ဢႃယု 26 ပီ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၵူၼ်းထႆး ယိုတ်းလႆႈၶိူင်ႈၶူဝ်း တႃႇႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းမိူင်းထႆးၶဝ်ႈမိူင်းတႆး မူၵ်းယူႇ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း တႃႇႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai news ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵပ်းသၢၼ်တင်းပလိၵ်ႈထႆးသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးသရႃႊဝုတ်ႊ ၵူၼ်းမႄႈသၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တင်ႈႁူင်းႁဵတ်းယႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႈလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ/ ပႃးယႃႈမႃႉ 5 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ၊ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်း လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် 52,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2017 ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တူဝ်ၵူၼ်းတေႃႉ ယႃႈတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၽွင်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၺ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးမႃး ဢဝ်မႃးပႃးတိူၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလုၺ်းၼမ်ႉပွၵ်ႈၾင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတိူၵ်ႈဢၼ်မၼ်း...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ်တီႈၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ – ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီ 2017

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၸၢဝ်းတႆး3 ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ မႄႈၸႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းမၢႆ 15 ဢိူင်ႇၶျၢင်ႊၶိူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai...

ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဢိူင်ႇ ပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႉလႆႈၸၢဝ်းမူင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ (ၸၢႆး) သူင်ႉပေႃ သႄႉသူင်ႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမႃႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 240 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 9600 မဵတ်ႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 240 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ယၢမ်း 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း