ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းလုင်းလၢဝ်ႇယၢဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း တင်းမူတ်း 300 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 20 ထူင် 1360 တႅင်ႈ၊ ၼႂ်းၵွၵ်းသပ်ႉပျႃႇ 3,300 ၵွၵ်း ယႃႈၵႃႊၽႄႊဢိၼ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမီး။ ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တေမီးမွၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/သူႇသမ်းၵိၼ်ၵေႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉမႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ် လၵ်ႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here