ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၾိၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလူတ်းယွမ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်

0

ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈရႃႇၸဝတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ2017 ၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၾိၼ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူတ်းယွမ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 25 % ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၼႆႉဝႃႈ – ၸေႊရေႊမီႊ ၻၵ်ႊလၢတ်ႊ ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ် UNODC ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပႄႊသီႊ ၾိၵ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းလီၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇ ဢွင်ႇတႄႉတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွၼ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႈမႃႉ မၼ်းထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလီၼႃႇ တေႃႈၼင်ႇၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပၢင်ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းဢွၼ် ၵၼ်လဵင်ႉ ယႃႈမႃႉ၊ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသေ ၸၢင်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈထုၵ်ႇ ၊ ႁႃသိုဝ်ႉငၢႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်း မိူင်းတေႁူႉလွင်ႈ ၽွၼ်းၸႃႉလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈတေႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽုၵ်ႇ ၽၵ်း၊မွၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇ၊ ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်တႅၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်သုတ်းမၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေႊ သျိူဝ်ႊ ၊ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီၼႆႉပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇယႃႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းၶၢင်လိူဝ်ယူႇ 250,000 ႁႆႈ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here