ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈၵဵတ်ႉ ၵဵင်းႁၢႆး

0

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ် (ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ) ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး။

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူင်းပ လိၵ်ႈမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဢိူင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း သေထူပ်းႁၼ်ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ လမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆတေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး။

ၼႂ်းၵႃးၼႆႉထူပ်းႁၼ်ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် (ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ) 12 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်မီး 400 ၵရမ်ႊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 4,800 ၵရမ်ႊ။

မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈ 500,000 ၿၢတ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈလူင်ႈၼႃႈမႃးယဝ်ႉ 50,000 ၿၢတ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယိုတ်းယႃႈၽွင်ၶၢဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ တေၸွမ်းႁႃတူဝ် ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈလူတ်းလူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်သုတ်းမၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

Photo: MGR Online

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here