ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

0

ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ (Workshop) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပိူင်လူင် 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးဢူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီး ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် Workshop သင်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပဵၼ် Workshop တႃႇႁဝ်းတေႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်း တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ 5 ႁူဝ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်တီႈလိၼ်လႄႈသၽႃႇဝ၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်း CSSU မီးလၢႆၸုမ်းၼၼ်ႉ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း 5 တွၼ်ႈၵၼ် (ၵၼ်ႇတ)ၼၼ်ႉ ႁဝ်းမႃးႁဵတ်း Workshop ၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း၊ ၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ပေႃးႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်လၢႆးလဵဝ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်- 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ/ၵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းတီႈလဵဝ်ၶႃႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၽႄၵၼ်သေ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းၼိုင်ႈတီႈၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-ၽႄၵၼ်ႁဵတ်း 5 တီႈ၊ ႁႃႈၸုမ်းၵေႃႈႁဵတ်း 5 တီႈ။ တီႈၼႂ်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸတ်းၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်း 5 တီႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ။

ထၢမ်-ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈ၊ မီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပႃး ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS, ၸုမ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ 150 ထိုင် 160 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း RCSS ၼႆႉ ၼိုင်ႈၵၼ်ႇတလႂ်မီးၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ် 5 ၵၼ်ႇတၼႆၵေႃႈ မီး 25 ၵေႃႉ၊ တၢင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼႂ်း SSJAC ၸိူဝ်းၼႆႉတေမႃးၼိုင်ႈၵၼ်ႇတလႂ် 5 ၵေႃႉ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉၵေႃႈ တူၺ်းႁႅင်းသေလိူၵ်ႈမႃး 2 ၵေႃႉႁိုဝ် 3 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼိုင်ႈၸုမ်းၼႆႉမႃး 25 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈႁဝ်းၼႆႉပႃး 25 ၵေႃႉယဝ်ႉ သမ်ႉပႃးထႅင်ႈၾၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း၊ ၵၢၼ်မၢတ်ႈမၢႆမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃး 3-5 ၵေႃႉထႅင်ႈ။

ထၢမ်-ပၢင် Workshop ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းလၢႆဝၼ်းၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

ထၢမ်-မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းသင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်း Workshop ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးႁဵတ်း Workshop ယဝ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ၊ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လူင်ႈၼႃႈထႅင်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်လူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇတီႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ တေမႃးပဵၼ်ၸၼ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ တေၸတ်းပၢင် Workshop ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ။ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ၊ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း။ ဢၼ်တေႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပႃးသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ ပေႃးဝႃႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵူၺ်း တႆးႁဝ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁႂ်ႈပႃးၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း။ တႃႇတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁဵတ်း Workshop ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းႁႃႈႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်း တေမႃးပၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ သမ်ႉႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်၊ ၶိုၼ်းမႄးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်၊ ႁဝ်းတေဢဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

ထၢမ်-ပေႃးဝႃႈပၢင် Workshop ၼႆႉယဝ်ႉ တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ တေလူင်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ႁဝ်းဝႃႈႁႂ်ႈလူင်းလႆႈၵူႈဝဵင်းတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းတေဢေႇယူႇ။ တီႈတႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်း ႁဵတ်းလႆႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈသႅၼ်ဝီ၊ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝဵင်းတၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸမ်ဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸမ်တၢင်းသႅၼ်ဝီၼႆၵေႃႈ မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သင်ဝႃႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၸမ်မိူၼ်ၼင်ႇၼွင်ၶဵဝ် ၼွင်ပၢင်ႇ မိူင်းမိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး။ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မိူင်းယႆ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း မႃးတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇပွတ်းဢွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ၸမ်ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်၊ ဢၼ်ၸမ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တေဢမ်ႇလူင်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ တေပႃးၵူၼ်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတေလူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလူင်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း။

ထၢမ်-ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ဝႆႉ တေၵႂႃႇတီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ။ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉမၼ်း တေမီးမွၵ်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၵႂႃႇလႆႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် တီႈဢၼ်ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ တၢင်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၸိူဝ်းၸမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉမၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 16 ဝဵင်း။

ထၢမ်-16 ဝဵင်းၼႆႉ ၸွင်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-16 တီႈ/ဝဵင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး၊ လၢႆးၶႃႈ။ ဝဵင်းလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေပႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႆးယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တီႈမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈတေပႃး၊ တီႈလွႆၵေႃႇၵေႃႈတေပႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၵႂႃႇၽႅဝ်ယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ပၼ်မႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်လႆႈယူႇ။ လွင်ႈပၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတေပႃးၼင်ႇၵၼ်၊ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇပႃးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေယွၼ်းၵႂႃႇပႃးယူႇ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈၼႃႈ)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here