Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်/ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႇရႃဝ ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(ၼႃယၵ) TYO ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28-29/04/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Organization ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇ တေႃးၵႃႇရႃဝ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ...

 တေပူၵ်းပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ  ႁိမ်းႁေႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး  ႁူမ်ႈၵၼ်ၶပ်းၶိုင်တေပူၵ်းသွၼ်းလေႃႇပၵ်း ႁၢင်ႈတွင်း ၸဝ်ႈ ၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ ၊ ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႊႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ယိုၼ်း ယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်း လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈ တႅၼ်းၽႃးယွင်ႁူၺ်ႈ တီႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ လုၶွႆႈၼွၼ်းၽေးတဵမ်...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃရဝလမ်ႁူဝ်(ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ႁူမ်ႈပႃးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇတေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (2018)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၵ်းႁွတ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈဝႃႈ-"ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ်...

ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီမႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ။ ၽွင်းဝၼ်းတီႈ 13 – 14 - 15 ပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉပေႃးတေႁၢင်ႈလီ ၵူၼ်းၵေႃႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99 MHz လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2018

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ6 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ႁၢမ်ႈ - ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုဢမ်ႇထိုင် 18 ပီ ၊ မဝ်းလဝ်ႈသေႁေႃႈ ရူတ်ႉ၊ၵႃး။...

ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်(ၵၼ်တေႃး) သင်ၶၢၼ် သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ် လီငၢမ်းမႃးသိုပ်ႇသိုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃးၵေႃးၸႃႇပီ 1379 ၶဝ်ႈသူႇ 1380 သင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) 2018 ပီၼႆႉၵေႃႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလူင်ႈၼႃႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလူင်ႈၼႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/04/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵဵင်းတုင်၊ ၸုမ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းသီႇပေႃႉ၊ ၸုမ်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸုမ်းမွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်၊ ၸုမ်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ၸုမ်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလူင်ႈၼႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႇလဵပ်ႈလုၵ်ႉတီႈပိဝ်းပွႆႉ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇမႄးၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 80 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇငၢၼ်း မႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈ သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁိမ်း 200 ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပိုတ်ႇပၢင် မႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈ သင်ၶၢၼ် (ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူင်ႈၼႃႈ) ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 08/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ်ႂ 9 မူင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇငၢၼ်း...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်

ပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/04/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီမႂ်ႇမိူင်း ၸဵင်းမႆႇ

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၶၢၼ်(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ)ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီမႂ်ႇမိူင်း ၸဵင်းမႆႇ 08/04/2018 ၵေႃးၸႃႇပီ 1379 ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 1380 ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး 721 ပီ တင်ႈတႄႇပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉမင်းရၢႆး တေႃႇႁွတ်ႈ 2561 သႃသၼႃၿုတ်ႉထၸဝ်ႈသေ တၢင်းဢႃးၸၢၼ်ၸဵင်းမႆႇ ရၢၶျ်ၽၵ်းလႄႈၼူၺ်ႇငၢၼ်လၢႆၾၢႆႇလႄႈၸႃႇတိၵဝ်ႇၵႄႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၸဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းဝႆႉၶိုၵ်ႉ ၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸီးဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵိုၵ်းၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းၸဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်း ၼႆလႄႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁႄႇတူၼ်ႈသင်ၶၢၼ်(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ)ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ မီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႄႈပၢင်ထမ်းတြႃး

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း/ ၸၢင်းလွင်း တီႈဝတ်ႉလူင်ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ ပၢင်ထမ်းတြႃး။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ လႄႈၸဝ်ႈပၢႆးမေႃ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလႄႈ သွၼ်ပွၼ်ႈထမ်းတြႃး ၼႂ်းပၢင်ပွႆး။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4-8/04/2018 (ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ) မီးပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉလူင်ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈသုတ်း ဝၼ်းတီႈ 4 တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 8...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူင်ႈၼႃႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼ်ႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်တေ ၸတ်းလူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ၶူးသွၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် ရၢတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်တႆး မၢႆၼိုင်ႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 16 ၊ ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းသၢဝ်တႆး၊ လႆႈရၢင်းဝလ်း (သူး)တီႈၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵူႈၵေႃႉ။ တီႈပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23-25/03/2018 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 23-24 မီးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း