ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်တႆး မၢႆၼိုင်ႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

286

ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 16 ၊ ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းသၢဝ်တႆး၊ လႆႈရၢင်းဝလ်း (သူး)တီႈၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵူႈၵေႃႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸၢႆးသႅင်ယ မွပ်ႈပၼ်ရၢင်းဝလ်း

တီႈပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23-25/03/2018 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 23-24 မီးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး။ ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းၸႃတိမိူင်းသူႈ လႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းသၢဝ်တႆး လႄႈလႆႈရၢင်းဝလ်း တီႈၼိုင်ႈ။ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး ၵႅမ်ၵေႃႉတီႈ 1 ပဵၼ်ယိင်းၶဵဝ်ယုမ်ႉဢႃယု 24 ။ ၵႅမ်ၵေႃႉတီႈ 2 ပဵၼ်ၼၢင်းၶမ်းမၢတ်ႈ ဢႃယု 26 ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼၢင်းသၢဝ်တႆး လွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးႁၢင်ႈလီ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ယဵၼ်ႇငႄႈ ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ယိင်းမူၺ်ႁွမ် ဢႃယု 25 ပီ။ ၼၢင်းလဝ်းၶႂၼ်ၸႂ်ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈပဵၼ် ယိင်းၶဵဝ်ယုမ်ႉ ဢႃယု 24 ပီ။ ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ၶႂၼ်ၸႂ်ၽူႈၶဝ်ႈပွႆး ပဵၼ်ယိင်းသူၺ်ႇယဵၼ်ႇ ဢႃယု 22 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

(သၢႆႉၵႂႃႇၶႂႃ) ယိင်းမူၺ်ႁွမ်၊ ယိင်းသူၺ်ႇယဵၼ်ႇ၊ ယိင်းၶဵဝ်ယုမ်ႉ

ယိင်းၶဵဝ်ယုမ်ႉ ဢႃယု 24 ၸုမ်းတႆးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈ လႆႈရၢင်းဝလ်း 2 ဢၼ်။ ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်တႆး ၵေႃႉတီႈ 2 (ၵႅမ်ၵေႃႉတီႈ 1) လႄႈလႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း ၶႂၼ်ၸႂ်ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈ။

ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်တႆး လၢတ်ႈဝႃႈ-“ယိၼ်းလီယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ် ဢၼ်ၶႃႈၼၢင်းလႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း (သူး)တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၼိူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၼၢင်းသၢဝ်တႆးလႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပၢင်ပွႆးသၢင်ႇလွင်း လႄႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈၼၢင်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ။ ၶႃႈၼၢင်းတႄႉပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်းလႄႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႆးႁဝ်းပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆဝၢႆးဝွတ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၼၢင်းၸွႆႈလႆႈၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈၼၢင်း ယူႇၼႂ်းၸုမ်း ၼုမ်ႇတႆးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမႃးလႄႈသင်၊ ပွႆးတၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၼႆၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၵႃႈၸွမ်းၵၼ်၊ ၵွၼ်ႇထိုင်ပၢင်ပွႆးၵေႃႈ လႆႈၾိုၵ်းၵႃႈၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႉတီႈ 16 ၵေႃႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းလိူဝ်10 ၵေႃႉ

မၼ်းၼၢင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ- “ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆ၊ ဢမ်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်တႆးၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းမႃးၾၢႆႇလင်ၸိူဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း၊ ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်း၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးႁဝ်း သေၵမ်း”-လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တႃႈလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ်မႃး ၼၢင်းသၢဝ်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီလၢႆလၢႆပိူင်လဵဝ်၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ယဵၼ်ႇငႄႈ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ တၢင်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၵိုၵ်းၸွမ်း။ ယိင်းၼူၼ်းမူဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၼၼ်ႉမီးဝႃႈ ၼႂ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတႆးၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်သင်။ ၶေႃႈတွပ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉၽိတ်ႉ၊ ၼမ်ႉၽိတ်းၽူး၊ ထိုင်တီႈတႆးႁွင်ႉဝႃႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် (ၽွႆး) ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ မိူင်းသူႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈလုင်းၸၢႆးသၢင်ႇဢေႃး၊ မႄႈၸိုဝ်ႈပႃႈၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ2 ၵေႃႉ၊ မီးၼွင်ႉၸၢႆးၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်၊ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်။ ၽွင်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈၼၢင်းသၢဝ်တႆးပွၵ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတူဝ်ၶိင်း တၢင်းသုင် 170 ၊ ဢူၵ်း 34 ၊ ဢႅဝ် 26 ၊ ၵုမ်ႇ 37 ၊ ၼမ်ႉၼၵ်း 52 ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈ သူင်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ။

ပၢင်ၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉလဝ်ႈယိုၼ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ် တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၽူႈလဝ်ႈယိုၼ်ႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းမူတ်း 16 ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် 1.ယိင်းၼူၼ်းမူဝ် (ၽွႆး) ဢႃယု 22 ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈ။ 2.ယိင်းသူၺ်ႇယဵၼ်ႇ ဢႃယု 22 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ 3.ယိင်းၶမ်းမၢတ်ႈ ဢႃယု 26 ၸုမ်းတႆးၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း)။ 4.ၼၢင်းၵွၼ်ၶမ်း ဢႃယု 25 ပီ ၸုမ်းတႆးလၢင်းၶိူဝ်း။ 5.ယိင်းသႅင်လူႇ ဢႃယု 25 ပီ ၸုမ်းတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ။ 6.ယိင်းၶဵဝ်ယုမ်ႉ ဢႃယု 24 ၸုမ်းတႆးမွၵ်ႇသဵဝ်ႈ။ 7.ၼၢင်းၶမ်းလၢဝ် ဢႃယု 24 မိူင်းပၼ်ႇ။ 8.ၼၢင်းမွၼ်းလီ ဢႃယု 25 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ။ 9.ယိင်းငိုၼ်းသႂ် ဢႃယု 26 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ၵဵင်းမႆႇ)။ 10.ယိင်းၸၢမ်မႂ်ႇ ဢႃယု 23 ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ။ 11.ယိင်းသွႆႈသႅင်ႁွမ် ဢႃယု 18 ၼမ်ႉလၼ်ႈ။ 12.ယိင်းၶမ်းယူင်ႇ ဢႃယု 23 ၸုမ်းတႆးလၢႆးၶႃႈ။ 13.ယိင်းၶမ်းလႅင်း ဢႃယု 19 ၸုမ်းပီႈၼွင်းၵေးသီး။ 14.ယိင်းမူၺ်လႅင်း ဢႃယု 34 ၸုမ်းသၢင်ႇလွင်းမၢႆ 59 ။ 15.ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဢႃယု 26 သၢင်ႇလွင်းမၢႆ 11 ။ 16.ယိင်းမူၺ်ႁွမ် ဢႃယု 25 ၸုမ်းတႆးၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယိင်းသၢဝ်တႆး ၽူႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်တႆး တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ