ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီမႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ။

ႁၢင်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၽွင်းဝၼ်းတီႈ 13 – 14 – 15 ပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉပေႃးတေႁၢင်ႈလီ ၵူၼ်းၵေႃႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸွမ်းမၢႆမီႈ။

ႁၢင်ႈ – ပၢင်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99 MHz လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပေႃးမဝ်းလဝ်ႈယႃႇပေႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ လဵၼ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇပိူင် ယႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပိူၼ်ႈ၊ ယႃႇပေႁွႆႈတိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၼမ်လၢႆ ပေႃးႁၢႆမႃးတေယၢပ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီမႂ်ႇလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်လိုဝ်ႈငၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ဢႅဝ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း သူႇၸႂ်း၊ လမ်ႁူဝ်ၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ။

ၸၢႆးပိူင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢႅဝ်ႇပွႆးသွၼ်း   ၼမ်ႉလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ ၵူဝ်ဝတ်းဝႂ်ယမ်းၼမ်ႉ၊ တူၵ်းႁၢႆ ပေႃးႁႂ်ႈလီထုၵ်ႇလီထၢႆႇ ၽိုၼ်မိူၼ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၸုမ်ႇ ၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈမၼ်းႁၢႆၸိုင် ႁဝ်းၸၢင်ႈမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် တႃႇၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈလႆႈ တေဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ဝႆႉသတီႉၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၼႃႈၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ မိူင်းၼွၼ်းၽႂ်မၼ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် 14 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းမၢၵ်ႇလေႃႉၵႃးတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၵႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/04/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလူင် 2 ၸၼ်ႉတၢင်ႇ   ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမႄႈသွတ်ႇ တေၵႂႃႇၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျႃႊၶျိူင်ႊၶျဝ်ႊ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးပိၼ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်ႈလႄႈ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here