ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

324

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်/ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ ႁေႃးထမ်းတြႃးလႄႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး။

ႁူင်းႁဵၼ်းၶေႃႊလိၵ်ႊသႃရိပုတ်ႉတ

ဝၼ်းတီႈ 17-19/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း (ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီ) တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းပွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေမီးသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဢိၵ်ႇမိူင်းမၢဝ်း မႃးမဵတ်ႉတႃႇထမ်းမတေႇသၼႃႇ။ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ဢိၵ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸဝ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မႁႃႇပၺ်းၺႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- ” ၼႂ်းဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်းၼႆႉ မီးႁူင်းႁဵၼ်းသင်ၶ၊ မီးႁူင်းႁဵၼ်းၶေႃႊလိၵ်ႊ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသင်ၶၼႆႉပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်တေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုၼ်ႈၶေႃႊလိၵ်ႊ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသင်ၶၼႆႉ မီး 4 ၸၼ်ႉ- ၸၼ်ႉဢွၼ်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်။ ၼႂ်းသီႇၸၼ်ႉၼႆႉ လိူဝ်သေလိၵ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈ လိၵ်ႈပႃႇလိ၊ ၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ၊ လႆႈသွၼ်ပႃးပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးယဝ်ႉသီႇၸၼ်ႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသင်ၶၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်ႈ Diploma တီႈၶေႃႊလိၵ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် B.A တႃႇ 3 ပီ၊ ၸၼ်ႉၸွမ် B.A ၵေႃႈမီးၼႂ်းဝတ်ႉၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မႁႃႇပၺ်းၺႃး

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၶေႃႊလိၵ်ႊၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2013 ၊ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပိုတ်ႇ Diploma (ၸၼ်ႉၸွမ်ဢွၼ်ႇ) တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပိုတ်ႇပႃး ၸၼ်ႉၸွမ် B.A ၊ ၸၼ်ႉၸွမ် B.A ၼႆႉ မီးလၵ်းသုတ်ႇ 3 ပီ၊ တေလႆႈၶိုၼ်ႈ Diploma 2 ပီဢွၼ်တၢင်း။ ပီၼႆႉ တေမီးၸဝ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၼႆႈသေ တေဢွင်ႇပူၼ်ႉၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ၊ ပေႃးလိူၼ်မေႊၼႆႉ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးဢွၼ်တၢင်းသုတ်း”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈပၢင်ထမ်းမတေႇသၼႃႇၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ) ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 7 မူင်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႇၼိတ မႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိတၸ၊ ၵျွင်းသႅင် မိူင်းဝၼ်း၊ မဵတ်ႉတႃႇပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး။

ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ) ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 7 မူင်း၊ ၸဝ်ႈတူၼ်သုၶမိၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ဢၵ်ႉၵမႁႃႇၵမ်ႇမတ်ႉထႃႇၼႃႇၸရိယ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး။

ဝၼ်းတီႈ 19/03/2018 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ) ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 7 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃႇသထႃႇလင်ႇၵႃႇရ မႁႃႇၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵပၼ်ႇတိတ ဝတ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းပၢင်တူႈ၊ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး။

တွၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ/ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ၵၢင်ဝၼ်းယၢမ်း 11:30-12:30 မူင်း၊ မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵၢင်ဝၼ်းယၢမ်း 12:30-13:30 မူင်း၊ Dr.ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး၊ မႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၸ ဝတ်ႉၵွင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၵၢင်ဝၼ်းယၢမ်း 11:30-12:30 မူင်း၊ ၸရေးၸၢႆးၵေႃႇမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈ မိူင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 12:30-13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း။

ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆႉ ပူၵ်းတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ ၶရိတ်ႉ 1910 ၼီႈ (မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2453 ၼီႈ)။ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ တင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1992 ၊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2535 ၼီႈ၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ။ ထိုင်မႃးပီ 2000 ပိုတ်ႇပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ။ 02/07/2008 ၵေႃႇတင်ႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသင်ႇၶ ။ 24/04/2013 ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၶေႃႊလိၵ်ႊသႃရိပုတ်ႉတ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ