ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

0

ၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (2018)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၵ်းႁွတ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈဝႃႈ-“ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ် ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးဝႃးဢႃးၸၢၼ် (ဢၸႃရိယ)။ ၼႆႉပဵၼ်ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ် လီငၢမ်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ထိုင်မႃးပီၵေႃးၸႃႇ 1379 ၶဝ်ႈသူႇ 1380 ၼီႈ သင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) 2018 ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ် ၽူႈထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်မႃး ၼင်ႇၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၵၢဝ်ႇမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်တေၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆၵၢၼ်မီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13/04/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႁူဝ်/ၵၼ်ႇတေႃး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးဝႃးဢႃးၸၢၼ်။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ ပွတ်းၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း။ တွၼ်ႈလမ်ႁူဝ် ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးဝႃးဢႃးၸၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၶပ်းၶိုင်-ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းၵႂႃႇၵႃရဝ လမ်ႁူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ၽူႈဝႃႈၵဵင်းမႆႇ)။ ႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵူႈၵေႃႉ ၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ပွတ်းၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း။ တွၼ်ႈလမ်ႁူဝ် ၽူႈဝႃႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶပ်းၶိုင်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼႂ်-ၼႆယဝ်ႉ။

လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၵူႈပီ ပဵၼ်ဝၼ်းၵႃရဝ လမ်ႁူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ (ၽူႈဝႃႈ)ၵဵင်းမႆႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းယုပ်ႉၽရၢၸ်ႉဝိတ်ႉထယႃးလႆး (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ႁိမ်းႁုၼ်ႇႁၢၼ်ႈ 3 ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း (สามกษัตริย์) သေ လမ်ႁူဝ်ၽူႈဝႃႈၵဵင်းမႆႇ တီႈၼၼ်ႈ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆးၵူႈၸႄႈဝဵင်း မႃးတႃႇသေႇ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here