Sunday, April 14, 2024

သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈပီမႂ်ႇသင်ၶၢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးလႄႈဢဝ်ၶဝ်ႈယူင်းယႂ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၵႃလတေသ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉသေ  ဢမ်ႇၵွမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁိုဝ် ၶိူင်ႈ ယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉသွႆမၢင်လွင်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းယူႇၵူႈၸုပ်ႈၵူႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လူင်လၢင်ၵႃႈႁိုဝ်။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိၸ်ႇၵၢၼ်ပၢင်ႁႄႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးလွင်ႈသင်ၶၢၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၾိုၼ်ႉၽူးယူၵ်ႉဢဝ်ၾိင်ႈသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လူၺ်ႈၵၢၼ် “လွင်ႈသင်ၶၢၼ်” ၼႂ်းႁွင်ႈ “ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ”ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇပဵၼ်ၽူလ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမႄႈၶႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထိူၼ်ႇပႃႇၼိူဝ်လွႆသုထဵပ်ႉသေ လႆၽႃႇလတ်းလူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်လေႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ဢိင်ႇတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေဝႃႈ ၶုတ်းၼမ်ႉဝေႃႇႁင်းၵွႆးၶွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိုဝ် ပဵၼ်ပွၵ်ႉပဵၼ်ယွမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႅင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း။

- Subscription -

လိုၼ်းလၢႆးဝၢႆးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်မႃး ၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ်ပေႃးၸႂ်ႉဢမ်ႇပေႃးလဵင်ႉသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်လႆႈ မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃးၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ လႆႈသွၵ်ႈႁႃၼမ်ႉမႄႈ ၼမ်ႉၼွင်တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း မႄႈၼမ်ႉတၢင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်ႇသၢႆ ဢဝ်မႃးထွင်ထတ်းသႂ်ႇယႃၶတ်းၶႃႈၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း သေ ၾင်လွတ်ႇတေႃႈၼမ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈထိုင်ႁေႃထိုင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၵမ်ႈၼမ်။ ဝၢႆးမႃး ၵူၼ်းႁုၼ်ႈလင်သႅၼ်းမႂ်ႇ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇၵႂႃႇၶုၵ်းဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇသၢႆၼႆႉသေပႅတ်ႈလိုမ်းဝႆႉ ပွႆႇႁူၵ်ႉပွႆႇႁၢမ်း တူၼ်ႈယိူဝ်ႈတူၼ်ႈယႃႈသွင်ၾင်ႇ ၶၢင်ႈမုင်းတဵမ်တိုပ်းတၼ် ပၢႆယင်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းယိူဝ်ႇယႂ်းထိမ်ႈလူင်းၼဝ်ႈတူႇမဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။

ဢိင်လူၺ်ႈသၢႆၼမ်ႉဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇပဵၼ်သၢႆႁူၵ်ႈသၢႆႁႄႇသၢႆၸႂ်ငဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီးယဝ်ႉ ယင်းပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈပႃႇထိူၼ်ႇၼိူဝ်လွႆ “ၽရႃႉထၢတ်ႈၸေးၻီးလွႆသုထဵပ်ႉ” လႆလေႃႇလူင်းမႃးလႄႈပဵၼ်သၢႆၸႂ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းပၢင်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး လွင်ႈသင်ၶၢၼ် 2018

ဝၢႆးၼႆႉတၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းဝင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸီႉသင်ႇမႃးႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်မႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃသၢႆၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇလီလူလီတူၺ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈမႄႈၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇ တင်းၶူးၿႃးဢႃးၸၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်လႄႈတၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈပႃးၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႈၵဵဝ်ႇၸင်ႇလႆႈမႃးၵေႃႇၵုမ်ႇႁူမ်ႈၵုမ်ၵၼ်ယူၵ်ႉမုၼ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းဝင်းႁေႃၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃး လူလွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈလၢင်းႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်မႃး။

ယွၼ်ႉၼႆႉသေလႄႈၼမ်ႉမႄႈၶႃႇၸင်ႇပဵၼ်ႁဵတ်ႇၵၢၼ်ယူၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးလွင်ႈသၼ်ၶၢၼ်ပီမႂ်ႇမိူင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 2018 (8 မေႊသႃ 2561) ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်းၵႂၢမ်းယုမ်ႇယမ်လႄႈ ႁႄႇလွႆးပႅတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီ လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးတင်းသဵင်ႈ။ ၼႂ်းပီၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ႁူႉၶၢဝ်ႇၵေႃႈလႆႈမႃၢႊၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူမ်ႈတင်း တုင်းလူႇတၢၼ်းၸေးၻီး လႄႈၶိူင်ႈလူႇတၢၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၽွင်းသင်ၶၢၼ်။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပီႈၼွင်ႉထႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵွႆး မီးတၢင်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၵၼ်ႁူမ်ႈႁႄႇပႆပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ငၢမ်းတေႃႇသၢႆတႃ ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသွင်ၾင်ႇၶၢင်းတၢင်းပႂ်ႉၸူမ်းလူလွမ်။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတင်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊလ် 2018

လူၺ်ႈပီသႃသၼႃး 2565 ပီၶရိသ်ႉ 2022 ၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လွင်ႈသင်ၶၢၼ်ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ လႆႈၸိူၼ်းဝွၵ်ႇၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ၸွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝွၵ်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵူႈၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးလွင်ႈသင်ၶၢၼ် မႃးၼင်ႇၼႆယူႇ။

လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၵဝ်ႇၵႄႇမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်းပဵၼ် ၵၢၼ်မႅတ်ႇပႅင်း ပႂ်ႉပႃးမႄႈၼမ်ႉႁႂ်ႈၸိုၼ်းယဵၼ်သႂ်လႄႈ မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆၽိတ်းၽႆးတၢင်း ၼမ်ႉလိၼ်ၼမ်ႉလူမ်းၾႆး ဢႃးၵၢသ် ပူၼ်ႉလွတ်ႈႁၢမ်းၽႆးၶဵၼ်ထမ်းမၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈဝၢင်းၶပ်ႉမၢႆ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈ ၼႆႉ –

ဝၼ်းတီႈ 08 – 10 ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊလ်ၼႆႉ 2022 (08-10/04/2022 ဝၼ်းသုၵ်း – ဢႃးတိတ်ႉ)

တေႁပ်ႉတၢင်းလူႇတၢၼ်းမွၵ်ႇၼမ်ႉတဵၼ်းၾႆး ၸၵ်းၸေႃႈ ၸၵ်းၸႃႇ တုင်းသင်ၶၢၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ၸႃႇၵ ၸႅၵ်ႇ လဵင်ႉလူ တီႈ သုမ်ႉ ၽွမ်ႉတူဝ်တၼ်းၵၢၼ် (သုမ်ႉဢမ်းၼူၺ်းၵၢၼ်) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶူဝ် ဢတ်ႊထႃႊထွရ်ႊ တႃႈၼမ်ႉ ၶျႆႊသရီၽုမ်ႊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢတ်ႊထႃထွရ်ႊ ဢိူင်ႇ သရီၽုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ်ၼႆႉ 2022 (11/04/2022 ဝၼ်းၸၼ်)

ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00-09.00 မူင်း

ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈ တႃႈၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ ၶျႆးသရီၽုမ်ႊမိူင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢတ်ႊထႃထွရ်ႊ

09.00-10.30 မူင်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ သင်ၶၢၼ် လွင်ႈမႄႈၶႃႇမႁႃၼထီႊပႃႇဝေႊၼီႊပီမႆႇမိူင်း

10.30 -12.00 မူင်း ၵၢၼ်ၼႄတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၶျုမ်ႊၶျူၼ်ႊ ဢိၵ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ

13.00 – 7.00 မူင်း ၵိၸ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး လၢၼ်ႉၼႃး

17.00 – 20.00 မူင်း ၵိၸ်ႇၵၢၼ်ယၢမ်းၶမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 12 – 14 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ်ၼႆႉ 2022 (12-14 /04/2022 ဢင်းၵၢၼ်-ဝၼ်းၽတ်း)

ၵိၸ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇၽရႃႉထၢတ်ႈၸေးၻီး ပိူဝ်ႈလူႇတၢၼ်းပဵၼ်ပုတ်ႉထၿူႊၸႃး

ဝၼ်းတီႈ 14 ဢေႊပရိူဝ်ႊလ်ၼႆႉ 2022 (11/04/2022 ဝၼ်းၽတ်း)

ၵိၸ်ႇၵၢၼ်သူင်ႇသင်ၶၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈတွၼ်ႈႁပ်ႉသင်ၶၢၼ်မႂ်ႇ ပတ်းၶေႃႉ လွႆးၵဵဝ်ႇ ၼင်ႇၾိင်ႈလၢၼ်ႉၼႃး

လူၺ်ႈႁဵတ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈဢဝ်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၵဝ်ႇသုၼ်သၢၼ်လေႃးၵပ်းၸွမ်းၵၢၼ်ပၢၼ်မႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ် ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူမ်ၵဵဝ်ၽၼ်ႈႁွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈသင်ၶၢၼ်ပီႈမႂ်ႇမိူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း