လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2018

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၶူးမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ6 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ
1. ႁၢမ်ႈ – ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုဢမ်ႇထိုင် 18 ပီ ၊ မဝ်းလဝ်ႈသေႁေႃႈ ရူတ်ႉ၊ၵႃး။ သင်မဝ်းသေႁေႃႈၸိုင် တေယိုတ်းရူတ်ႉ၊ၵႃးလႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ။

2. ႁၢမ်ႈ – သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ပေႃးပဵၼ်လႆႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ သင်ၽႂ်မိုဝ်းယၢဝ်း လူမဝ်လုပ်ႈတၢဝ်းပိူၼ်ႈၸိုင် တေမီးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 2 သႅၼ်ၿၢတ်ႇ။

3. ႁၢမ်ႈ – ဢဝ်ၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈႁူတ်းၵၼ်။

4. ႁၢမ်ႈ – ၸႂ်ႉၵွင်ႈသိတ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉ။

5. ႁၢမ်ႈ – ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းသေ ၵႃႈၵႃႈဝႅၼ်ဝႅၼ်။

6. ႁႂ်ႈၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ မၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈၵၢၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇ  ၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၵူႈပီပီၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ရူတ်ႉၵႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိူင်ႇၼမ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်ႉ၊ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႈၼမ် ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး၊ မဝ်းယဝ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵူႈပီ ၊ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူႈပီ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပလိၵ်ႈ 4,000 ၵေႃႉၸႅၵ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here