ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်(ၵၼ်တေႃး) သင်ၶၢၼ် သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

0

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ် လီငၢမ်းမႃးသိုပ်ႇသိုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃးၵေႃးၸႃႇပီ 1379 ၶဝ်ႈသူႇ 1380 သင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) 2018 ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၸဵင်းမႆႇႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇ ၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် ၽူႈထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်မႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵူႈပီၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ မႃးၼၼ်ႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၵၢဝ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉယူႇဢေႃႈ —

သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်တေၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.30 မူင်း ဝၼ်းတီႈ 13/04/2018 တေထိုင်ၼႆႉ —

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸဵင်းမႆႇ (ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၸဵင်းမႆႇ) ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ တေမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းယုၽရၢၶျ်ဝိထယႃႊလႆႊ(โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ႁိမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ 3 ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း(สามกษัตริย์) ၼႆလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းၸဵင်းမႆႇၼႆႉၵေႃႈ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃရဝ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ(ၽူႈဝႃႈ)ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၸဵင်းမႆႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆလႄႈ ယွၼ်းဝွၵ်ႇၸိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆဢေႃႈ —-
ၶပ်ႉမၢႆၵၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 13/04/2018
ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 မူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ
ၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ (ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸဵင်းမႆႇ ၶပ်းၶိုင်)

ဝၼ်းတီႈ 15/04/29018
ၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၸဵင်းမႆႇ (ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈၸုမ်းၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းၶိုင်)
ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း (ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ)

*မၢႆတွင်း* ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸဵင်းမႆႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵင်ႉလူ(ၶဝ်ႈၼႂ်)

ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်သေလႄႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸဵင်းမႆႇ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here