ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ မႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ပီ 2016 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ပီ 2018 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁပ်ႉ တၼ်းႁဵင်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ 557 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် ပီ 2017 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တင်းမူတ်း ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ/ပဵၼ်မႃး 331 ပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းပီ ထူၼ်ႈ 2 သမ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 2017 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် ပီ 2018 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈ/ပဵၼ်မႃး 226 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar Peace Monitor လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းပီ 2016 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၼမ်တီႈ သုတ်း။ ၼႂ်းပီ 2017 သမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼမ် တီႈသုတ်း။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းထႅင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်ၶၢင် KIA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရ ၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း DKBA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS။ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ALP ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – 7DAY DAILY

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here