Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇထႆးလႄႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ထႆးဝၢႆးထုၵ်ႇသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2014 ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတေႃႇမိူင်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶေႃႈၵႂၢမ်းထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ၼႂ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းပၢၼ် NLD ၽွင်းမိူင်းယူႇၵေႃႈလီ ဝၢႆးလင်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2021 ၵေႃႈ ထႆးယင်းပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ထႃႈတၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈလၵ်းၼမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပရႃႊယုထ်ႉလႄႈၸုမ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ ထႆးမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် လိူဝ်လၢႆၸိုင်ႈ မိူင်းၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊ။ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉၽွင်းလူင်ၶွင်ထႆး ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယဵမ်ႈယိုၼ်းမၢၼ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼမ်လိူဝ်...

လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” လႄႈငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးၽႂ်ႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သင်! ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ် ပီငရၢႆးလူင်ဢိူဝ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း တေဝႃႈ 1996 – 1997 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်၊ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်၊ ၽဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ၽဝ်ဝၢၼ်ႈ...

ၵမ်ၸႃတႃ ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 21 ပီၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး လိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းတီႈယၢမ်ႈယူႇ ဢူႇတီႈယၢမ်ႈၼွၼ်း တႅၵ်ႇတိုၼ်ႇၽူင်ႉပၢႆႈယၢႆႈၽၢတ်ႇပီႈၼွင်ႉပေႃႈမႄႈၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) 38 တပ်ႉၵွင်၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) 31...

ၶႄႇၸႂ်ႉလၢႆးထိူၼ်ႇဢမ်ႇလႅဝ်ပၢင်တၢႆးၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ ၽူႈၼမ်းတႆးထုၵ်ႇၶႆႈၸႂ် ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ်

တႄႇတီႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1 မိူင်းၶႄႇ ငူပ်ႉငီႉ ၶိုင်ပွင်ပၼ် ရၶႅင်ႇ AA ၊ လွႆ TNLA ၊လႄႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ပီႈၼွင်ႉသၢမ်ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊၶိုင်ပွင်လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NSPNC ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလႃး။ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထိုင် ဝၼ်းထိ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၢႆးသေမိူင်းထႆးလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14  လိူၼ်မေႊၼႆႉယဝ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆ (ၵလၢဝ်ႉၵလႆႊ) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 151 တီႈ ပိူဝ်ႈထႆး(ၽိူဝ်ႉထႆး) လႆႈ 141 တၢမ်လူင်းမႃး ပႃႊတီႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈ ဢမ်ႇထိုင် 10 ။ မၢင်ပႃႇတီႇၵေႃႈ 5-6 တီႈၼင်ႈ၊ မၢင်ပႃႇတီႇလႆႈ တီႈၼင်ႈ သွင်တီႈၼင်ႈၵူၺ်း။      ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၵဝ်ႇ...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ၸွၼ်မွင်းလႅင်းၾႆး ပိူင်းထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃး

လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းထိ 14 ဝၼ်းဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ ပတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ 151 တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းသေ လႅၼ်ၼႃႈပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး( ပိူဝ်ႈထႆး ) လုၵ်ႈယိင်းၸွမ်ၽွင်းၵဝ်ႇ ထတ်ႊသိၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 149 တီႈၼင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉထိ...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး

ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး” ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး ၶွင်ၵဝ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်သိူဝ်ႇပူသဵၼ်ႈတၢင်း သူႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆ သိုပ်ႇသၢႆၽၼ်းဢၼ်ယိုတ်ႈယၢဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်းမႃး လၢႆးလိုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇမၼ်ႈ ပၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃႁွမ်းသၢႆလိူတ်ႈၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈပု  ႁိမ်းသူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ် တင်းတႃႈၽႃလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁိမ်းၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် တႆး...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိူဝ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ ပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တႃႇတေႃႇသူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈၵမ်ၸႃတႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း၊ လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ဝၢၼ်ႇႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽုၵ်ႇၾင်မႃး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း လႆႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃႈ - ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သၢင်ႈပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၶုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဢဝ်ႁိူဝ်ႇလိူတ်ႈၼမ်ႉတႃ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၾင်တိုၼ်း သၢင်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်သုင်သုတ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈသၢႆၸႂ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 31 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယွမ်းဢဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တူဝ်ၸႂ် ႁူမ်ႇတူမ်းပူသိူဝ်ႇၼိူဝ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ သူႇၸူးပဝ်ႉမၢႆဢဵၼ်းဢၢၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ”။ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶူပ်းၶွပ်ႈ 10 ပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေ ယွမ်းၶၢႆးပွႆႇမိူင်းတႆးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 65 ႁွပ်ႈ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး - ထွႆႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းတႆးလႆႈမႃး၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ဝၢႆးလင် ပီ 1958 ၼီႈမႃးတၢင်းၼႆႉလႄႈ ၸႂ်ႉယူႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမီးမႃးယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇတြႃး၊ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵတိသၸ်ႉၸႃႇၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸီႉၼႄဝႃႈ - ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇတြႃးၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိူင်ႈတႃၸူးၵၼ်၊ ငမ်ႉၽိၼ်ႇသူပ်းသႂ်ႇၵၼ်၊...

ႁႅင်းၵၢၼ် တေသိုပ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇမိူင်းထႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈမၢႆထီႉ 50 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 70 လၢၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႈသုတ်းထီႉ 20 ၶွင်လုမ်ႈ ၾႃႉထႅင်ႈလူး ၵွၼ်ႇ (Wikipedia )။ ပေႃးဢဝ် တင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႇမီးဝႃႈၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢၵ်ႈမီး(သထေး) ထီႉ...

ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊတေၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႄႇတေၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်  ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉၽႂ်တေၸွႆႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိူတ်ႇမီးမႃး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉ တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇသၢၼ်ၸွမ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ ရႅတ်ႊၼူဝ်ႊ ၵေႃႉပဵၼ် ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မေႊၼႆႉ။ လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ တၢင်တူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈမီး...

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (The Buddha Day)

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်းၸဝ်ႈပုတ်ႉထ ႁူပ်ႉၺႃးတင်းၽၢမ်းတူဝ်းၼၼၼ်ႉ ၽၢမ်းတူဝ်းၼ ထၢမ်ပုတ်ႉထဝႃႈ - “ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽီသၢင် တေႇဝႃႇႁႃႉ? ပဵၼ်ၽီၵၼ်းထပ်ႉပႁႃႉ? ပဵၼ်ယၵ်ႉၶႃႇၽီၽၢႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁႃႉ? - ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶမ်းၸဝ်ႈ ပုတ်ႉထတွပ်ႇဝႃႈ - “ၽၢမ်းဢိူၺ်း! ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽီသၢင်တေႇဝႃႇ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽီၵၼ်းထပ်ႉပ၊ ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈယၵ်ႉၶႃႇၽီၽၢႆး၊...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေထိုင် 65 ပီပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ

ယူႇယူႇလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊထႅင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵၼ်ၶွင်တႆးၸိုင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေႃႇမႃးထိုင်ပီၼႆႉ လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈ 65 ပီတဵမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ  21 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႈတင်ႈပဵၼ်မႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇတိုၵ်းလိုပ်ႈႁေႃႈပႅတ်ႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်းသေ ပူၵ်း တင်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ၼႆလႄႈ တႄႇဝၼ်းၼၼ်ႉထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈသင်မႃးၵႃႈႁိုဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း