Tuesday, August 16, 2022

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶၢဝ်ႇ

ၽိူဝ်ႇၵုမ်ႇမိုင်ႉထဵင်ၵၼ် ႁႃယွင်မႃးသႂ်ႇၶဝ်ႈ တႃႉႁဝ်းႁႃၶဝ်ႈမႃးသႂ်ႇယွင်

0
ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမီးၼင်ႇၵၼ်သေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်လၢၵ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ လူၺ်ႈၼမ်းသဵင်လႄႈထွႆႈၵႂၢမ်း (ၶေႃႈၵႂၢမ်း) ႁူမ်ႈတင်းႁဵတ်ႇၽူလ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈၶိူဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၼမ်းသဵင်ဝၢၼ်ႁူ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇၼွမ်း ႁဵတ်ႈၽူလ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼႆတႄႉ...

သႄႉၵၼ်သႄႉပႃႈၼႃႈ ယွင်ႈၵၼ်ယွင်ႈပႃႈလင်

0
ၼႂ်းလူၵ်ႈလူင်ၼႆႉ မီးလႅင်းလႄႈလပ်းသိင်ႇ မီးလီလႄႈၸႃႉ သွင်ၽၢၵ်ႇသွင်ၾၢႆႇၵူႈတီႈ ၵူႈမိူဝ်ႈ။ လႅင်းလႄႈလပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတၵ်းႁူႉ။ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းတႃဝွတ်ႇယင်းႁူႉၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလီလႄႈၸႃႉၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ ႁူႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမေႃၸႅၵ်ႇမေႃယႅၵ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇယွမ်းၸႅၵ်ႇယွမ်းယႅၵ်ႈ။...

လၢဝ်ၽတ်းယုၵ်ႉၶၢႆႉရႃႇသီႇ ၵျူဝ်ႇၸႃႇတႃႇၽႂ်တေလီ ၽႂ်တေလႆႈၾၢင်ႉသတိ

0
ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 20:19 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်ႁူးရႃး ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးၵၢၼ်လွင်ႈလိူၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ လၢဝ်ၽတ်း (တူဝ်ၼပ်ႉ...

ၶႅၵ်းဢွၵ်ႇတၢင်းႁူႉသၽႃႇဝ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးမႃး

0
ၵႂၢမ်းၼမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတၢင်းႁူႉယႂ်ႇသေၵူၼ်းလူင်ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ၽူႈဢၼ်တေယွမ်းႁပ်ႉမၼ်း လႅပ်ႈတေမီးယူႇ။ ၵူၺ်းၵမ်ႈဢေႇ။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလေႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈတၢင်းႁူႉယႂ်ႇသေ ၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈပိူင်မၼ်း။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေထဵင်။ တေႃႈၼင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းလူင်တႆးၶဝ်...

ႁၢင်ႈဝၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 19

0
ဢိင်းၵလဵတ်ႈမိူဝ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 19 ၼႆႉ လႆႈတင်ႈႁေႃသႅင် (Empire) မႃးဢၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်း။ ၼိူဝ်ႉတီႈတၢင်းမူတ်း 13,612,000 လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း(33,700,000 ၵီႊလူဝ်ႊပၼ်ႇမူၼ်း) မွၵ်ႈ ¼ ၶွင်ၼင်လိၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ။ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လီဢဝ်ၸႂ်ႉ ၾဵတ်ႉၶ်ၿုၵ်ႉ Face Book ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ

0
ပၢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈပၢၼ်ၼိုင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈၼမ်ႉတိၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၶိုတ်းတၼ်း လူၵ်ႈဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းဢမ်ႇယုတ်းဢမ်ႇယင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း ပၢႆးသၢႆႊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပၢႆးထဵၵ်ႉၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ (Technology) ၶူဝ်းၶွင်လႄႈၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးၼမ်းၵၢပ်ႈ လၢႆလွင်ႈလၢႆသႅၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လူၺ်ႈၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ...

ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း တင်းသွင်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈ

0
ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈ၊ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်သေ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ UNFC သေ ၵႂႃႇၸမ်တၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ တႆးတေႃႇတႆး တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်

0
လွင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC ၊ ၵႂႃႇၸမ်တၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ် တႃႇပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈငိူၼ်ႈၼဵၼ် တႆးတေႃႇတႆးၼင်ႇၵၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း- လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း