Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸွင်ႇၸွႆႈယူတ်းယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈတႄႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႈ ယုပ်းၽၢၼ်ႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ႁၢႆလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈ - ဝႃႈၼႆၵၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇလိုဝ်းလင်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်လဝ်ႈ...

ND တႆး တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊမိူင်းၶႄႇ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19) ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ND) တႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင် ၽွင်းမေႃယႃတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝႆႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်  တေတႄႇၸၢမ်းယူတ်းယႃၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တႄႇၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်း  မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente  ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်း Seattle ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တႄႇၸၢမ်း သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တီႈၵူၼ်းယူႇလီ တႃႇ 45 ၵေႃႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢင်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇဢၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊသေ လဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ 

ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 (ဝူႊႁၢၼ်) ၽႄႈၸပ်းၼမ်၊ လၢႆလၢႆမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇလဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝႃႈ  - “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈငၢၼ်းၶဝ်...

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၽႄႈလၢမ်းထိုင် 104 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႊရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႄႈလၢမ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ထိုင် 104 ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP မိူင်းၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 9/3/2020 တႄႉဝႃႈ - တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽႄႈထိုင် 104 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီး 109271 ၵေႃႉသေၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးၵႂႃႇ ...

ထႆးဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၼမ်

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉႁပ်ႉၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၶိုၼ်းၼမ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈမီးၵႂႃႇ 1400 ႁူင်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  မိူင်းၶႄႇမႃးၸႂ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း  ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်းယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယူႇတီႈဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တိတ်းၽႄႈငၢႆႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸေႈတွၼ်ႈၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ သေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ပမ်ႊရၢတ်ႉၼရႃႊတုၼ်ႊ (ႁူင်းယႃဢၼ်ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈငၢႆႈ)...

မိူင်းၶႄႇယိုၼ်ႈယွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတူဝ်ထိူၼ်ႇ

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင်  မႃးၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ) ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သတ်း တူဝ်ထိူၼ်ႇမႃးၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ  ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတူဝ်ထိူၼ်ႇ...

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝႆႉ ၵေႃႉ ႞ မီးတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႄႈယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2020  ပူၼ်ႉမႃး ၽူႈယိင်းၵေႃႉ ႞ ဢႃယု 17 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်း ၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီ...

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ 27 မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၶႄႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ။ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတင်း ၼၢင်းလီႊသႅဝ်ႊယႅၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)  လုမ်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈ...

ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၵဝ်းလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 Feb ၼမ်ႉၶမ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ

ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉ ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉ တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February  ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2020 ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး...

ဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 31/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼူဝ်ႊပႄႊလ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  မီး 9816  ၵေႃႉ၊ တၢႆ 213 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႇ - ၼႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၵူၼ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈလီ ၵူၼ်းယူႇတီႈၵၢၼ်ၵေႃႈလီ ၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸၵ်ႉ ၾူၼ်းၶိုၼ်ႈမႃး လၢႆႉတူၺ်းၶိုၼ်ႈတူၺ်းလွင်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉၽႂ်မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img