ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

0
2154

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ 27 မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ်ၼႆ ၼၼ်ႉ ၼၢင်းသႅင်ၼုမ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ငဝ်းလၢႆးတီႈ မေႃယႃလူင် တွၵ်ႊတႃ ၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၶူၼ်ႉႁႃလႄႈၵုမ်းၵမ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈၸပ်းငၢႆႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး -ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

Photo Credit to Hnin Ei Phyu Facebook-တွၵ်ႊတႃ ၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၾၢႆႇၶူၼ်ႉႁႃလႄႈၵုမ်းၵမ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈၸပ်းငၢႆႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ထၢမ် ။ ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မေႃယႃလူင်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၼ်ဝႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ ႁဵတ်းႁိုဝ် လုမ်းလႃး ဝႆႉယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ ဢေႃႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇမႃး 1 ၵေႃႉ   ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉဝႆႉၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မွၵ်ႇမႆႇၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထၢင်ႇ ထိူမ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းၼႆႉ မီး 4 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉသူင်ႇလိူတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈမိူင်းထႆး  ဝႃႈ ၸွင်ႇၶဝ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆယူႇၶႃႈဢေႃႈ။  ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပုၼ်ႉသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ် 2 ပီ။ သေၶဝ်ၵေႃႈ မႃးထိုင်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ႈသဵင်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ထၢမ် ။ ။  ပေႃးၼၼ် ပွတ်းႁွင်ႇၶႃႈလူး ၸွင်ႇမေႃယႃႁဝ်းလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။  ။ ပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ မီးတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ  ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်ႉမီး 6 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်။ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ယင်းပႆႇမီးၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆ။

ထၢမ် ။ ။ သမ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလႂ်ၶႃႈ ။မိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။  ။ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၸၢၵ်ႈဢၼ်တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႄႈ လႆႈသူင်ႇမိူင်းထႆးဢေႃႈ။   ႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ တႃႇတေလႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း။

ထၢမ် ။ ။ မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သမ်ႉၸမ်မိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ သမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်ၵူတ်ႇထတ်းသေ ၊ လၢႆးတၢင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈ မၢႆမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ ဢေႃႈၶႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းလၢဝ်း ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ မီးလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် 8 ဢၼ်လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီး 15 ဢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၾၢႆႇၼႆႉႁူဝ်ၵူၼ်းႁုပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 15000 ။ တင်းသွင်ႇၾၢႆႇၼႆၵေႃႈ တေမီး ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30000 ၵေႃႉ။

ႁဝ်းၶႃႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈလႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်တမ်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၵူႈလၢၼ်ႇၵူႈႁူး။ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၵူႈဝၼ်း။ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလတ်းလၢၼ်ႇၼႆႉလၢႆၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း လတ်းလၢႆ ၵေႃႉၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း ။ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလူမ်းၶႆႈ လူမ်း ၼၢဝ်ၼႆၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။  ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈမိူဝ်း ႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်း။

ပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတိတ်းၸပ်းမႃးယူႇၼႂ်းလိူတ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၸင်ႇမၼ်းတေဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈမႃး။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်သေတႃႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇတေဢႆ ၊  ပဵၼ်ဝတ်း မႃးၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပိူင်လူင်တႄႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ  ပေႃးႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တီႈၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီၽွင်ႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄႉၼမ်းၼေၶဝ်ဝႃႈ – လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇမႃးယဝ်ႉ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇ လႆႈမႃးဢႅဝ်ႇ ယဵမ်ႈ သူႇၸႂ်းၶဝ်။ ယူႇတီႈပၢႆးယူႇလီတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈၸွတ်ႇၸေးဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼႆႉ  ၵူၼ်း လုၵ်ႉ မိူင်းၶႄႇမႃး မီးလၢႆၵေႃႉပဵၼ်ၽႂ်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလူဝ်ႇတၢင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇမႃးဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းသေ ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ ႁဝ်းၶႃႈတေ ၸၢင်ႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ယူတ်းယႃ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတတ်းမၵ်းဝႆႉပၼ်။

ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉၼႆ တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႃးႁူင်းယႃႁင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။  ယူႇတီႈၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸေႈဝဵင်း၊ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶဝ်လူင်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ မႃးၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃပၼ် ၼင်ႇဢၼ် ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်း ၶပ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။ ။  ဢေႃႈၶႃႈ – ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈႁႃႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမီးယၢဝ်း။

တွပ်ႇ။  ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း သၢမ်မိုၼ်ႇၼႆလႄႈ ပေႃးဝႃႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵမ်းလဵဝ်သေၵမ်း။ ပေႃးၸၢင်ႈတူၺ်းလူလႆႈၶိုတ်းတၼ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။

ထၢမ် ။ ။ ဢေႃႈၶႃႈ- ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသေ သမ်ႉမီးလွင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းယူႇၶႃႈႁႃႉ။ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။  ။ မီးၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈပိူင်လူင်တႄႉ ပေႃးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇမႃး ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ် မႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ယူႇတီႈတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႄႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်း။ ႁႂ်ႈၵႆႉ လၢင်ႉမိုဝ်း။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇယူႇလီ ႁႂ်ႈတိုဝ်းၽႃႉပူၵ်ႉပၢၵ်ႇပူၵ်ႉၶူႈလင်။ ပေႃးလုမ်းလႃး ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႈ ပူၵ်ႉပၢၵ်ႇသေလီလီ။ ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢိူင်ႇသေ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇလူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ၽွင်းပႆႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇႁႄႉၵင်ႈဝႆႉတႃႇတူဝ်ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း။ တႃႇတေၵုမ်းၵမ်ယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼႆႉတႄႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼိူဝ်ၵူႈၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/2/2020

ထၢမ် ။ ။ ၵူၼ်းတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၶႃႈလူးၶႅၼ်းယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။  ။  ဢေႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ တေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ တေလႆႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။ ။ ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ။  ။ ဢေႃႈၶႃႈ ၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႄႈ။ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃပၼ်သေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ။

ဢၼ်ၶႃႈၶဝ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ- ယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸပ်းငၢႆႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႃႇတေ ၵုမ်းလႆႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းပဵၼ်တၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၺ်း ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸင်ႇတေဢွင်ႇမၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ South China Morning Post ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 11-2-2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊမီး 43102 ၵေႃႉသေ ဢၼ်လုတၢႆၵႂႃႇမီး 1018 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႆႉမီးယူႇ 21 ၵေႃႉယဝ်ႉ (မိူဝ်ႈဝႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ႁၼ်ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ) သေ တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈမိူင်းထႆး ဝႃႈတိတ်းၸပ်းတႄႉႁႃႉ ဢမ်ႇၸပ်းတႄႉ ၼႆယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ