Saturday, June 15, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢင်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇဢၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊသေ လဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ 

Must read

ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 (ဝူႊႁၢၼ်) ၽႄႈၸပ်းၼမ်၊ လၢႆလၢႆမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇလဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝႃႈ  – “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈငၢၼ်းၶဝ် ယႃႇပေဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ လဵၼ်ႈၶၼ် ၵုၼ်ႇ၊ ယႃပေတူၺ်း ပုၼ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ပိူင်လဵဝ်၊    ယႃႇပေဝႆႉၸႂ်  လေႃးၽႁႅင်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးႁၼ်မႅၼ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈ ၼၵ်းၼႃ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉသေ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈႁႃသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁႅင်ႈဢၼ်ႁွင်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။  ဢၼ်လိုဝ်းၵၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၼႆႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်တေယုၵ်ႉၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းလႄႈ တင်ႈၸႂ်သေၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈၼႆႉ” – ဢူးၸေႃႇထေး လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ  ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယႃႇပေတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄႁႅင်းၽႅဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်     ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်သေ ၵၵ်းၶင်ဝႆႉၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်ၵႅမ်မၼ်း 15000 တၼ်ႊ။ တိုၵ်ႉၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း သေ ပေႃးလူဝ်ႇထႅင်ႈ ၵေႃႈ တေသိုဝ်ႉၶင်ဝႆႉထႅင်ႈ ။ ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈ တေဢိုတ်း ဝႆႉၵွၼ်ႇ။ တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉလူ ၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ႈသၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈၸၢၵ်ႈတမ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေဢုပ်ႇၵုမ်ႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႃႇလိူၼ် April 2020 သဵင်ႈတေႇဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ်သေႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း ပႃးၸဵမ်ၶဵင်ႇၵႃႈဝႅၼ်ႁူတ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ   -ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵႃလိ ၵမ်ႈၽွင်ႈ/ ပွႆးမၢင်ပၢင်  လႆႈငိၼ်းၶွမ်ႊမတီႊပွႆး ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း