ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝႆႉ ၵေႃႉ ႞ မီးတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႄႈယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2020  ပူၼ်ႉမႃး ၽူႈယိင်းၵေႃႉ ႞ ဢႃယု 17 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်း ၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်မိူင်းၶႄႇမႃး။  ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူမ်းၼၢဝ်မၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လႄႈယၢမ်းလဵဝ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ “  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်မိူင်းၶႄႇမႃးၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸွင်ႇမၼ်းၼၢင်းတေမီး ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊႁႃႉ ၼႆ တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉသေ   တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း ပွတ်ႇၵႂ်ႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇမီး 4 ၵေႃႉ  ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ   မီးဝႆႉ 18 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈမေႃယႃ တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၵ်းငဝ်းလၢႆး ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14/2/2020 ၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး 64,000 ပၢႆ၊ တၢႆ 1,483 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE