Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸေႈတွၼ်ႈၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။

Photo Credit to Thaismile Topic

ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ သေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ပမ်ႊရၢတ်ႉၼရႃႊတုၼ်ႊ (ႁူင်းယႃဢၼ်ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈငၢႆႈ) ဢၼ်မီးတီႈ ၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆ  ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်သင်။ မၼ်းၸၢႆးယူတ်းယႃထိုင်တီႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉႁၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ပွတ်ႇမၼ်းၸၢႆး လူႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉလႄႈထိုင်တီႈလႆႈတၢႆ -တၢင်းႁူင်းယႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မေႃယႃၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇတီႈႁူင်းယႃၸုလႃး ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃးႁႅင်းတူဝ်ၵူၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် ၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းပွတ်ႇ တီႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉပုၼ်ႉလႄႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆးၵူၺ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်။ တၵ်းလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉၼႂ်းပွတ်ႇ ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇတူၺ်း ၸင်ႇၸၢင်ႈႁူႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမေႃယႃ (ၼၢတ်ႉသ်) ၵေႃႉဢၼ်လုမ်းလႃးမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈမၼ်းၸၢႆးသေ ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၼၢင်းတႄႉ ၶႅၼ်းလီယဝ်ႉသေ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပွတ်ႇမၼ်းၼၢင်းမီးလွင်ႈလုၵွႆယူႇၽွင်ႈ တၢင်းႁူင်းယႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈဝႆး ၽႄႈၼမ်တူဝ်ႈၵူႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႆႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢုၼ်ႇဢၼ်မႆႈ၊ ၸႂ်ႉၸေႃႉၵၢင်၊ လၢင်ႉမိုဝ်းၵူႈမိူဝ်ႈ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ယႃႇပေၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇၵမ်ႇပဵၼ်ၸိုင် တၵ်းလႆႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇပူၵ်ႉၶူႈၼင်။ ယႃႇပေလႃႈလီႈၵႂႃႇယိပ်းႁၢဝ်းၶိုၼ်ႈလႆ၊ တဵၵ်းပုမ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈထၢတ်ႈလႄႈႁၢဝ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းယႃ  တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ သင်ဝႃႈလႆႈယိပ်းမႅၼ်ႈတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈ တၵ်းလႆႈသုၵ်ႈမိုဝ်းလီလီ- ဝႃႈၼႆ။

Credit to SCMP; သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ Covid-19 ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Covid-19 ၼႆႉ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉမီးယူႇ 86906 ၵေႃႉသေ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးယူႇ 2981 ၵေႃႉ။ မိူင်းၶႄႇတၢႆၼမ်ပဵၼ်ထိ 1 မိူင်းၵဝ်ႊရီႊပဵၼ်ထိ 2။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မိူင်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်မိူင်းထႆး မိူင်းဢေႃႉသတေးလျႃး လႄႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း