Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈၸႄႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ် လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႃႇတီႈႁိမ်းသႅင်ႇဢွင်ႇၶျမ်းသႃႇၼၼ့်။ ၵႃးၽႃႇသေ လူမ့် ႁူဝ်မၼ်းၽတ့်သႂ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁေ တၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။   ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ့်တၢင်း မိူင်းပဵင်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈ ၼႆဝႃႈၼၼ့် ။...

ၵႃး 12 လေႃ့ ပိၼ်ႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵႃး 12 လေႃ့ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၾၢႆႇတႂ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈယဵမ်ႈ(သိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ) တီႈႁိမ်းၵူတ်ႉၵွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵႃးၼႆႉပိၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း။ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းဢၢၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႅၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလူမ်ႉတဵင် လူႉတၢႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ်နှလုံးသား) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_”ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးပေႃးၸမ်လိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈၼၼ့် ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆႈတဵၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈသေ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇၼႆဝႃႇ ၾႆးတဵၼ်းသမ့်တေလူမ့်သေ လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ ၵူႇၼွၼ်းမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈၼႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႄႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 1 လမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ -...

ငူးလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးငူးသၵ်းၶိူဝ်းယႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တၢႆ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးငူးသၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ ႁႃယႃႈယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။   ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ဢူးလေႃးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇၼပ်ႉသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်း  7 ၵေႃႉ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈ  ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လင်ၼိုင်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 2 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၶိုၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (ယႄး) မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်  3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမႃးႁိမ်းၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA  ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထပ်းၵၼ်မႃး 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ထိုင် 10:15 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

KIA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ KIA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ယၢမ်း လဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:30 မူင်း - 10:30 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၵႆႈ ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA, ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈပႃး PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၾူၼ်း ၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း  ၵလႃး လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img