Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွင်ႇပၢၼ်း

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း တၢႆ – ၵႃးလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်း ၾၢႆႇၼႃႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Lucky 7 ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း - ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်းတၢႆထင်တီႈ ၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉႁေႃႈၵႃးပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမဵဝ်းႁဵင်း (ႁိုဝ်) ၵူဝ်ႇဢူင်းတီး ဢႃယု 40 ပီ ယူႇ  ပွၵ်ႉပျီႇၵျေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽွင်းလုၵ်ႈမေးမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ။   ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း - တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉယွၵ်ႇၵၼ်ထိုင်တီႈၸႂ်လမ် တႅင်းၵၼ်တၢႆ

ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ယဝ်ႉယွၵ်ႇၵၼ် ထိုင်တီႈၸႂ်လမ်သေ တႅင်းၵၼ်တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်း 11 မူင်း ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈပွၵ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇထွင်ႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇပျီႇသႃႇယႃႇ(တႂ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵိၼ်ၵျေႃႇယဝ်ႉယွၵ်ႇၵၼ် ထိုင်တီႈၸႂ်လမ်သေ တႅင်းၵၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တႆးၵေႃႉၵၼ်...

သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈ

သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢွင်ႇပၢၼ်း- တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။  ဝၼ်းတီႈ 8/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ ဢူဝ်းဝူၺ်ႇ(အိုးဝေ)လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသေလုၵ်ႉဢွင်ႇပၢၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သေ ထဝ်ႈယိင်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းႁၢႆ 9 ဝၼ်း ၽိူဝ်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ဝႆႉ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇႁိုင် 9 ဝၼ်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လူၺ်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉဝႆႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉႁေ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်း ယိုတ်းပီႊယႃႊၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ ပီႊယႃႊဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉ  35 လင်း   ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၼႃႇ။မၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼွင်တယႃး(နောင်တရား) ၼၼ့်ဢေႃႈ ႁိုတ်းတၢပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵႃးသေ ဢဝ်ပီႊယႃႊ ဢၼ်ပႃးမႃးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ့် ၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်းဢေႃႈ။ၵဵၵ်ႉၼႆ့ ၵႃးၽႂ်လတ်းမႃးၵေႃႈ ၸႂ့်ၸဝ်ႈၵႃးလူင်းသေ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ဢေႃႈ။ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁေ ၵဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ...

ၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ယွင်ႇလဝ်ႈသေၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တီႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ11/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ထူဝ်းၾူၼ်းမႃး ပေႃးမီး မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းပႆႇတၢႆၼႆလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း လူၺ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇၵမ့်ၸွႆႈ PDF။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 10 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်း လူၺ်ႈၶေႃႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ...

ၵႃးလႄႈရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸဝ်ႈရူတ့်ၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

ၵႃးလႄႈရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလႄႈရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸု ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ကညန) တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈ ၵူၼ်းႁေႃရူတ်ႉၵႃးတႄႉဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း(အောင်ပန်းနာရေးကူညီမူအသင်း) ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၽႃႇၵၼ်တီႈ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ သွင်တီႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းတင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ

ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် သွင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း  လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉ 3 တင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸဵင်ႇတၢင်း ႁိမ်းယေး ငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႇပၢၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၶႄၾႆး လႆႈမၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸွႆႈ ၶႄၾႆး ၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆၶႃပႄလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႄၾႆး ဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၼႆႉ...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  တႆႈၾႆးတဵၼ်း ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတင်းလင်

ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတႆႈ ၾႆးတဵၼ်းတႅၼ်း ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး   လင်ၼိုင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် လူႉသုမ်းမူတ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမူဝ်းၵွင်း (မိုးကောင်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းမိူင်းတႆးတေႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢုမ်ႇပဝ်း( ဢွင်ႇပၢၼ်း) သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလေႃႉရူတ်ႉ (ဘီးခွန်) တီႈၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ဢွၵ်ႇဢုမ်ႇပဝ်း သူင်ႇၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ  ၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ “ၶဝ်ဝႃႈ ဘီးခွန် ၶွၼ်ႇလေႃႉရူတ်ႉ ၼႆသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢွင်ႇပၢၼ်းဢေႃႈ။ ၵဵပ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းၶဵဝ်တေႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းၽိဝ်း၊ ၵျွၵ်ႉတၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်း ၶဝ်ယွၼ်းပဵၼ် 5000 ပျႃးဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ – ဢွင်ႇပၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၼၢင်းယိင်း  ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း   ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၵိုတ်းၵႃးဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ တီႉၺွပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img