ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ သွင်တီႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းတင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ

104

ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် သွင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။

ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉ 3 တင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸဵင်ႇတၢင်း ႁိမ်းယေး ငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 5 – 6 ၵမ်းၼႆႉ။ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ။ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 7-8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵႃးမႃး သေ ၶဝ်ႁႄႉဢမ်ႇၵိုတ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ပဵၼ်လၢႆးၵမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတႄႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တူင်ႉၼိုင် ပႂ်ႉယူႇဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ/ သွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉသင်လႄႈယိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတႄႉ မွၵ်ႈ 4 ၵမ်းၼႆႉ။ ဢွၼ် ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်တႄႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၼမ် သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉတႅၵ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းလိုၵ်းယဵၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ