သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP ထွၼ်တပ်ႉ 3 တီႈ ၼႂ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

298

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းလႄႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသူႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း SSPP

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈထွၼ်တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ တပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ 3 တီႈၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉလွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီမၼ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈႁႅၼ်းသိုၵ်းပႂ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်မႃးၵေႃႈ ႁူႉၵႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

SSPP ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သေ ယူႇတီႈ SSPP တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဝၼ်းလႂ်ၼႆပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅတ်ႈတေႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွၼ်တပ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢင်ႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ၊ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶိုင်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၸွမ်း SSPP ၵူၺ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“  ၶဝ်သမ်ႉလႆႈမွၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈမႃး တႃႇႁူပ်ႉၶဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈထူပ်းႁဝ်း ၊  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဝ် ႁႃလွင်ႈသေ ၶဝ်ႁဵတ်းတေႃႇႁဝ်းၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈ ၸႂ်ႉၶၢႆႉတပ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆႉၵေႃႈ ႁူႉတေယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈပၼ်ႁႃသႂ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း။ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉထွႆၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ မၼ်းပဵၼ်တပ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊတင်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းမႃးယဝ်ႉ လၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ RCSS/SSA, KUN(KNLA), UWSA, NDAA,MNSP, PNLO  ။  ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ ပႆႇလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသမ်ႉ တေပဵၼ် SSPP/SSA, ALP, LDU လႄႈ ABSDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ပႃး 6 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ RCSS, SSPP, PNLO, UWSA, NDAA လႄႈ LDU ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ