Wednesday, June 19, 2024

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမဵဝ်းႁဵင်း (ႁိုဝ်) ၵူဝ်ႇဢူင်းတီး ဢႃယု 40 ပီ ယူႇ  ပွၵ်ႉပျီႇၵျေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽွင်းလုၵ်ႈမေးမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ။  

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃး လၢတ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း။လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉတီႈၶိုဝ်ႇလူင်းမႃးႁေ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဝႆႉဢေႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ၊ တိုၵ်ႉလူင်းႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးမႃးပႆႇႁိုင် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈဢဝ် မၢၵ်ႇၵႅဝ်းၼႂ်းတူဝ်မၼ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈမၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တူဝ်မၼ်းပႆႇမီးႁႅင်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မေးမၼ်းၵွႆးဢၼ်လႄႇႁႃၶၢႆၽၵ်းၶၢႆယိူဝ်ႈသေ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ။ ပေႃးတူၺ်းတႄႉလႅပ်ႈတေဝူၼ်ႉၼမ်လွင်ႈယူႇၵိၼ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူဝ်ႇဢူင်းတီးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉမူဝ်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇ ထတ်း တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵၢတ်ႇလေႃႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တႃႇၸတ်းပၢင်ၸႃႉ လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူႈမဵဝ်းယူႇ ။ ၵူႈပွၵ်ႈမၼ်းလႄႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းလဵင်ႉလူလုၵ်ႈလၢင်း ။ လုၵ်ႈမၼ်း မီးဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢေႃႈ ၼၼ်ႉ။ တိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈမၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼႆႉၵေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈမေးမၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်းၼႂ်း ၵၢတ်ႇၼႆဢေႃႈ။ မေးမၼ်းထၢင်ႇဝႃႈ ၽူဝ်မၼ်းတေယူႇတီႈႁိူၼ်းပႂ်ႉထႃႈ မိူၼ်ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇမႃးႁၼ်ၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၶဝ်မႄႈလုၵ်ႈၵူၺ်း ၶႅၼ်းတေၶၢၼ်ၸႂ်ယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉဢႃးမိၼ်းၸူႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ သမ်ႉၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်  ၊တုမ်ႉယွမ်ႈပႃး လွင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။     ဢၼ်ၸပ်းယိၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။မိူၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆမႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း