Saturday, June 15, 2024

သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် 60 မမ ၵႂႃႇတူၵ်းတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလိၼ်လႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇလွႆတေးမိူင်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇ ယွမ်း 3 ႁူၺ်ႇၼႆႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်သဵင်ပေႃးပၼ်းလူင်ဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾူၼ်မႃးႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မူႇၸေႊၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆသူးတွင်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 82 မမ ၵႂႃႇတၢင်းလွႆတေးမိူင်း၊ ၸွမ်းတိၼ်လွႆတေးမိူင်းလႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈ 105 လၵ်းၵေႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 120 မမ ၸွႆႈထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တႄႇယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ ။ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉ တၢင်းမၢၼ်ႈဝဵင်း ၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ ႁိမ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ၽႅဝ်ထိုင်တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵႆႁဝ်း ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ ၸမ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃး တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၸူးႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း – ပၢင်ႇၶမ်း – ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးယဵၼ်သီႇမူတ်းၶႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင်၊ မႆႉသၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။ တၢင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆႈဝႆႉမူတ်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၸၢႆးၶမ်းဢေး ၵူၼ်း မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆယူႇဝႆႉၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမႃးတူၺ်းႁိူၼ်းၸိုင် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးသွၵ်ႈယႃႉတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တုၵ်ႉၶၼႃႇ ၶဝ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇပၢတ်ႇ၊ လူဝ်ႇတၢၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈၵူဝ်၊ ၾူၼ်ၵေႃႈသမ်ႉမႃးႁႅင်း သမ်ႉၵူဝ်ၶဝ်ႈယမ်း။ သင်ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တႄႉ လႅပ်ႈၶဝ်တေမင်ၵၼ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ၼၢၼ်းဢဝ်ၸိုင် ၼူၵ်ႉတေမႃးတဝ်ၵိၼ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ လူဝ်ႇၵွင်၊ လူဝ်ႇပေႃႉ သမ်ႉမႃးယိုဝ်းၵၼ်ၶၢဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း 80 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တပ်ႉၵူဝ်ႇ မၢၼ်ႇတူဝ်ႇၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်း TNLA တေႃႉဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် 2 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလွႆၼမ်ႉၵတ်း။

ၼႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်း TNLA 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉၵူဝ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႆႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ် 1 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တၢင်းပွတ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း TNLA တၢင်းလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉမႃးထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း