Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းဝႃႉ

သိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ  

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈၵုမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႇ 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈၼႂ်းလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ - ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးပိုင်ႈယူႇသဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ဝႆႉသေၵမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉတူင်ႉၼိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်လၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈဝႃး (5/12/2023) ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵူၼ်းဝႂ်ရူတ်ႉ...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်ၵွင်ႈ/ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး   ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။   ဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇ မိူင်းၼိမ် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တေ ပွႆႇၵႂၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တူႇမဵၼ်ၵွႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

တီႈမိူင်းတူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (ပွတ်းမိူင်းတူၼ်)  ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၺွပ်း သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ယၼ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်...

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

UEC ဝႃႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ

UEC တွပ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇလူင် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ဢမ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တွပ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇထလၢင်း၊ သၢႆးၶၢဝ်၊ မိူင်းယွၼ်းလႄႈ လွႆလၢင်း...

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း တင်းသၢမ်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းထွၼ်

ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉယၢမ်းလႅၼ်ၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 (ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဝႃႉUWSA ၽိုတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ထွႆထွၼ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼိမ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA...

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် လႄႈ တၢင်ႈၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ ႁိမ်းလွႆဢလူး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

UWSA ၶၢၼ်းႁွင်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု - 15-20 ပီ ၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ။ ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ UWSA...

Latest news

- Advertisement -spot_img