Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပဵၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ဝူင်ႈဝၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတႄႇၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈသႂ်ႇပွတ်းတႂ်ႈၶွင် မိူင်းဢိသ်ႊသရႃႊ ဢဵလ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလူၵ်ႈ(လူဝ်းၵ)လႆႈႁၼ်ၵမ်ႈတႃ ၵူၼ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉမႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း တူဝ်ႈတၼ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶွင် ၵွင်သိုၵ်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၶႅင်ၵႅၼ်ႇႁႅင်းၵိုမ်းသုတ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်း ႁွပ်ႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢိတ်ႉသ်ရေႊ တၵ်းလႆႈယူၵ်ႉမုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈတၼ်းပၢၼ်လႄႈၼမ်းၼႃႈ ၶၢမ်ႈပၢၼ်...

TNLA ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ယုၵ်ႉၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်တီႈယူႇ

သိုၵ်းတဢၢင်းၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ TNLA  ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ယွၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႇသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင်  ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

 ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မီးၵူႈဝၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းၵမ်လႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ်   ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA   တႄႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 TNLA လႄႈ SSPP ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတင်း RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇထႆသူၼ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ...

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး တင်း SSPP ။ ၸွမ်သိုၵ်း  ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် - ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊...

ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ၸၼ်ႁုၵ်ႉ/ လၢၵ်ႈထူင်ငိုၼ်း တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ် းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 16 ၵေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသေၵေႃႉ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ - ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 2 ၵေႃႉ၊ ၵႃလီႉ 1...

SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇ RCSS တၢႆမၢတ်ႇၼမ်

သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS မီးၵူၼ်း တၢႆမၢတ်ႇ ၺႃးတီႉတူဝ်လိပ်းၵႂႃႇ လၢႆၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5...

ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းပွႆႇတူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶမ်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇပွမ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်းဢမ်ႇႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉပႃးၸဵမ် သၢႆၾူၼ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇ သၢၼ်ၵၼ်။ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼေၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁၼ်သင်။ ဢၢႆႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးသိုပ်ႇၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ၼႆႉမႃး မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း...

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:55 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶူဝ်ပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း

ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်းမႃး တႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” - ဝႃႈၼႆ။ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ် - ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးလၢႆတီႈ၊ ၼိူဝ်တၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img