ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
391

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

Photo CJ- ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇထႆသူၼ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ  ။

ၵူၼ်း  ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထႆသူၼ် ၵႂႃႇၶုတ်းလုမ်တႃႇ ၽုၵ်ႇဢွႆႈ  သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ။ တၢင်းသၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တပ်ႉ ပွင်းၸူႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉမၢၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းသေၵမ်း -ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးသၢမ်လႄႈ ပႃႈၼၢင်းၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ၶႃႈႁိူၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ