Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မႄႈသၢႆ

ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး- မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 97 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း(ပိုၼ်ႉတီႈ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 97 တီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇထႆးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉၶၢႆႉထွၼ် 5 ဢၼ် ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ (မိူဝ်ႈဝႃး) တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း 1G1 ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၾၢႆႇထႆးပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼထီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသၢႆလႄႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသၢႆ မုင်ႈၼႃႈၸူး ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သွင်လမ်း ႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆးမူၵ်းသွၼ်ႉမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်း  ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉမိူင်းတႆး...

ၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉၵၢႆပဵၼ် ၾၼ်

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယဝ်ႉလိုဝ်းထႅင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၼပ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းငွၵ်းႁၵ်းပႂ်ႉလၢႆႇ မွင်းႁႅင်ႈမွင်းႁဵဝ်ႇၼပ်ႉ မိုဝ်းပႂ်ႉဝၼ်းလၢႆ ၵၢႆပဵၼ်ၾၼ်လူမ်းၾၼ်လႅင်ႉ တႅင်ႉလိပ်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉမွင်းဝၼ်းလွၵ်ႇ ဝၼ်းလၢႆ ထၢင်ႇဝႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တင်းပေႃႈၵႃႉမႄႈၵႃႉလႄႈၵူၼ်း သိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁိပ်ႈၶၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႅင်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇ ပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း   

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ယိုၼ်ႈၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆတေႃႇၵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းပွင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။ “တၢင်းၾၢႆႇ ထႆးၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇလၢႆးငၢၼ်း...

ၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ  ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၵွၼ်ႇ

ၾၢႆႇတၢင်းထႆး ဢၢၼ်းၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇ ၸၼ်ႉတၢင်းၼိူဝ်/ သုၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ် ၶႂၢင်ႉလူင်းမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ တေပိုတ်ႇၼႂ်း ဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၽတ်းသၵွၼ်း ပုၼ်းယလၵ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇ...

ၾင်ႇထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶူဝ်  မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူး ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

 ထႆးပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ်  ပႆႇပႃးၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၾင်ႇ မွင်း

ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် မွင်း ပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး   ။   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/5/2022 ၼႆႉ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၶိုၼ်းတင်းမူတ်း ပႃးၸဵမ်တၢင်းၼမ်ႉ၊ တၢင်းလူမ်း ၊ တၢင်းလိၼ်။   ၵူၺ်းၵႃႈ...

ထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၾၢႆႇထႆးလၢင်ႉႁူဝ်ၶူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လႄႈလၢင်ႉၵူၺ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 တၢင်းၾၢႆႇထႆး လၢင်ႉပတ်းၽဵဝ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1  မႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဝႃႈ  ၶူဝ်ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိၵ်ႉဝႆႉ 2 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ  ပိၵ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ပႆႇပိုတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2022 ၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မွပ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်တၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး...

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆပိၵ်ႉဢိုတ်းၶွပ်ႈတဵမ် 7 လိူၼ် ယင်းပႆႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႇတႄႉႁူဝ်ပီၼႆႉမႃးသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ၵူႈတီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ် 7 လိူၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 – 23/10/2020 တီႈၶူဝ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး-မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵႃႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢုပ်ႇၵုၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးလင်  သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းလူင်းပိၵ်ႉၶူဝ်မၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 ယဝ်ႉ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ လူတ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႉသူင်ႇ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉသေ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး 6 လမ်းၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 17/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ထႆးႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆး

ထႆးၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈလၢမ်းၽႄႈမိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တေႃႉ/သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၶဝ်ႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/09/2020 ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈ တင်း ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ) မီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img