ၾင်ႇထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

138

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၽွင်းၾၢႆႇထႆး ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 မႄႈသၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2020 လႄႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႆး လွင်ႈတေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူး ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶူဝ် မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းထႆးတႄႉ ႁၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ် တၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။ မၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈတူဝ်ဝႆႉၶႃႈၼႄႈ ႁႂ်ႈတၢင်းထႆး ယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပိုတ်ႇဢိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ။ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇယဝ်ႉၼႆ ပေႃးပႆႇႁၼ်တႂ်ႈတႃ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းတႄႉၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်းလႄႈ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ  ဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ပၢႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ။

ၼႂ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် 7 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တႃႇ 2 တီႈ ပဵၼ်လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်   လၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ။ တႃႇ 5 တီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈဝၢၼ်ႈသၢႆလူမ်းၸွႆး  ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႈဝၢၼ်ႈၵေႃႇသၢႆး ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႈဝၢၼ်ႈပၢင်းႁႃႉ ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႈၻိၼ်းလႅင်း မူႇ 5 ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆလႄႈ လၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆ ပၢၼ်ႉသူပ်ႇလူၵ်ႉ မူႇ 1 ဢိူင်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်တၢင်းသွင်မိူင်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈတၢင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/5/2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ် လႆႈငိၼ်းပိူၼ်ႈသွပ်ႉသႅပ်ႉၵၼ်တႄႉ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းငိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇထႆး တႃႇ 20 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ တႃႇတေပိုတ်ႇၽၵ်းတူၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ပႆႇတူၵ်းလူင်း ၵၼ်လႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ တၢင်းမိူင်းထႆးတႄႉ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ