ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်း 3 ႁၢၼ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃး

86

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ (fashion) ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိဝ်ႇႁႃႇ (ဗျူဟာလမ်း) ပွၵ်ႉ 1 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း 3 ႁၢၼ်ႉ/ လၢၼ်ႉ တင်းမူတ်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 16/5/2022

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း။ ၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ တေမီးႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်း၊ ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 20 ႁၢၼ်ႉၼႆႉ။ ဢၼ်ၺႃးလၵ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး/ ယိင်း တင်းသၢမ် ႁၢၼ်ႉၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေလူႉသုမ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 20 သႅၼ်ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈသေ ငၢၵ်ႈၵၢၵ်ႇသေႃး ၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတၢင်းလင်သေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ တင်းသၢမ်ႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ မႃးၵေႃႉလဵဝ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်းပၢႆၼႆႉ ပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃး ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင် မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ၶဝ်ႈ လၵ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ယဵၼ်ၼႃႇ ဢဝ်လွႆးလွႆး ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မိတ်ႈၽႃႉ ဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ ငၢၵ်ႈ ၵၢၵ်ႇသေႃးၶဝ်ႈ တၢင်းလင်ႁၢၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈငိၼ်းတီႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄ ဢၼ်ႁၼ်ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢၼ်မီးၵႃႈမီးၶၼ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႆႉမီးမႃး လွင်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် မီးၵႂၢမ်း ထၢမ်ထိုင် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵႅတ်ႈၶႄႁႄႉၵင်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ၼႂ်းဝဵင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး 15/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်လႄႈ ပႃးၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ