Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၵုင်ႈ

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢူင်းတုၼ်ႇ (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) လႄႈ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆမိူင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းလူင် Inya Urban Force ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸွမ်ႁၢၼ်ဢူင်းတုၼ်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း။ လုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ...

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ၼႆႉယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ...

 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

  ·မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၶဵင်ႇမၢၼ်ႇတၢပ်ႈ (ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၸႂ်ႉသၢင်ႈဝႆႉတီႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မီးရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈၵိုတ်းဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမီးဝႆႉႁိမ်းၼၼ်ႉၽွင်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄလႅၼ်ႈပၢႆႈၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း(မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၼၼ်ႉ - ၵူၼ်းႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်မႃးဝၢင်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသေၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး- ၵူၼ်းႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ Dark Shadow(YGN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်။...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇၾုင်ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ လႄႈၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ် Gen Z ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶူဝ်ႉမွၵ်ႇသေ ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်၊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပၢၼ်းပိၼ်ႇၵျီးလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၵၢတ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇသႃႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ

ၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းတီႈ ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း မျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇသႃႇ တီႉၺွပ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူဝ်းဝႃး ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ သုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆသေသုမ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးၼႄႈၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် တီႈၵၢတ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇသႃႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းတီႈၵၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈၺႃးလၢၵ်ႈၸၼ်ၵႂႃႇ ထိုင်တီႈပေႃးႁၢင်ႈႁၢႆႉတႃ။ ႁၢင်ႈၼၼ်ႉထုၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ သေ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်း (ဢႃႇၵႃႇၸေႃႇ) ဢႃယု 18 ပီ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2021။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ပီ 1။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပႃးၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

မေႃယႃတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈတႃႇၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ

မေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸုမ်းၼိုင်ႈ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ ၸွမ်းသွပ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ် မီး 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။      ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၸုမ်းၼိုင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈပႆႇလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉတင်းၼမ်လၢႆ

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ၼႆၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ...

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 242 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။    ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး   တင်းမူတ်း...

ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝတ်ႉၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇသႂ်ႇထူင်သေသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢဝ်  ။  ပီၼႆႉဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင်လႆႈသူင်ႇၶူဝ်းလူႇ ပၼ်ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ မီး 44 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။  ၸၢႆးသႅင်မုၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ZOOM

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပီၼႆတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ZOOM ဢဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 လိူၼ် 12 လပ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2114...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီးၵူၼ်းၸပ်း 96 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈမႃး ၺႃးၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2020  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမီး 1194 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16 ၵေႃႉ။  ၼႂ်း 16...

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိပ်းၵေႃႉပၢႆ...

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈမိူင်းယၢင်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ထိုင်တႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/ 8/2020 ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img