ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
167

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝတ်ႉၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇသႂ်ႇထူင်သေသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢဝ်  ။

 ပီၼႆႉဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင်လႆႈသူင်ႇၶူဝ်းလူႇ ပၼ်ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ မီး 44 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ 

ၸၢႆးသႅင်မုၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ်ၶူဝ်းလူႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸွၵ်း ပဵၼ်ထူင်သေ သူင်ႇၸွမ်းပၢႆးသၼီး(တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ/ၸႃႇတႅၵ်ႈ) ၸူးထိုင် ၽူႈဢၼ်ႁဝ်းတေ ၵၼ်ႇတေႃးၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵၼ်ႇတေႃးသမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 44 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to KT youth : ၶူဝ်းဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ / ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇ

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ Lockdown ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်  ။ တီႈတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ၸၼ်ႉ တီႈၸၼ်ႉတၢင်းတႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၵူၼ်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး 82,236 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1,784 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,487 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 60,965 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE